Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2022

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2022.

Tematické kontroly:

 • Kontrola inventarizácie majetku
 • Kontrola zverejňovania zmlúv, Fa a objednávok za I.polrok 2022

Pravidelné kontroly:

 • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2022 – 30.06.2022
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2022 – 30.6.2022
 • Účasť na zastupiteľstvách OZ

Ostatné kontroly:

 • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 • Vypracovanie správy o k.č za rok 2021
 • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2021
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2022

Epidemická situácia v okrese Galanta od 15.11.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante k aktuálnej epidemickej situácii v našom okrese. V uplynulom kalendárnom týždni došlo k vzostupu chorobnosti na COVID-19 v okrese Galanta o 60%, takže od 15.11.2021 okres Galanta prechádza do 2. stupňa ohrozenia – bordovej farby. Opatrenia v bordovej farbe:

 • V interiéri je povinnosť nosiť respirátor, v exteriéri rúško len na vzdialenosť menšiu ako 2 m a na hromadných podujatiach
 • Hromadné podujatia – pre všetkých je povolená účasť max. 6 osôb, pre OTP max. 50 osôb + povinný zoznam účastníkov, pre očkovaných bez obmedzenia + povinný zoznam účastníkov
 • Oslavy, svadby, kary, večierky, diskotéky v zariadeniach spoločného stravovania ( napr. v reštaurácii) –  povolené len pre očkovaných  max. 20 osôb
 • Reštaurácie, bary, kaviarne – pre všetkých  a OTP len okienkový predaj, pre  OTP povolený  len exteriér bez obmedzení, pre očkovaných max. 4 osoby pri jednom stole v interiéri a exteriér bez obmedzení
 • Fitness centrá – pre všetkých a OTP nie sú povolené,, pre očkovaných max. 20 osôb alebo 1 zákazník na 15 m
 • Bohoslužby – pre všetkých 1 osoba na 15 m, pre OTP  max. 50 osôb
 • Ostatné predajne – 1 zákazník na 15 m
 • Ubytovanie  –  povolené len pre režim OTP alebo plne zaočkovaným a pre dlhodobé ubytovanie v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania , maximálna kapacita izieb 2 dospelí alebo členovia jednej rodiny.

 

 

Výročie ukončenia 1. Svetovej vojny

Každoročne si 11. novembra spomíname na obete 1. Svetovej vojny. Ukončenie tohto konfliktu, ktorý zachvátil Európu a ďalšie časti sveta, bol vyhlásený 11.11.1918 o 11. hodine a 11. minúte. Tento deň je zároveň Dňom Červených makov, ktoré sa stali symbolom obetí Veľkej vojny. Preto sa aj v našej obci pri tejto príležitosti rozozvučia kostolné zvony o 11. hodine a 11. minúte.

Rady ako zabrániť požiarom v zimnom období

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky v nadchádzajúcom zimnom období odporúča venovať zvýšenú pozornosť príčinám vzniku požiaru a dobrým radám, ako predchádzať jeho vzniku. Príčiny vzniku požiaru v tomto období sú:

 • nesprávna obsluha vykurovacieho telesa
 • nesprávna obsluha tepelného spotrebiča pri varení
 • sušenie horľavých materiálov
 • horľavé látky pri vykurovacom telese
 • manipulácia s otvoreným ohňom a so žeravým popolom
 • poruchy a opotrebenie vykurovacieho telesa a dymovodu
 • netesné alebo chýbajúce komínové dvierka
 • zamurovaná hrada v komíne
 • špára v komíne

Dobré rady na ochranu Vás, Vašich blízkych a Vášho majetku:

 • Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru.
 • Nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh.
 • Inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu.
 • Dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a  aby boli odborne zaústené do komínových prieduchov.
 • Popol z vykurovacích telies vysýpajte vždy riadne vychladnutý a zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.
 • V zimnom období vytvárajú požiarne nebezpečenstvo rôzne provizórne a nevyhovujúce udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby ste z výrobkov mali aj úžitok.
 • Nezabúdajte, že aj vianočný stromček a rôzna zábavná pyrotechnika pôsobiace radosť najmä deťom, už mnohokrát narušili čaro sviatkov vznikom požiaru.
 • Dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie.
 • Dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhých palív a iné materiály.

Dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi a urobte všetko preto, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 07.12.2021

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.12.2021 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30 do 13:00 hod.: Šalgočka č. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 151, 518/8, 522/17, 522/18, 522/19, 522/20, 522/22.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Farské oznamy od 8. do 14. novembra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. novembra 2021.

Čítať ďalej