Návrh záverečného účtu Obce Šalgočka za rok 2021

Obec Šalgočka zverejňuje návrh záverečného účtu Obce Šalgočka za rok 2021.

Pripomienkovanie k návrhu záverečného účtu za rok 2021 je možné podať najneskôr 15 dní od zverejnenia. Počas tejto lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku:

  • písomne na adresu Obecného úradu Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka
  • odovzdať v podateľni Obecného úradu Šalgočka
  • e-mailom na adresu obecnyurad@salgocka.sk
  • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade Šalgočka

Pripomienkou je možné v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh Záverečného účtu Obce Šalgočka za rok 2021 (.pdf)

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – 2021

Obec Šalgočka zverejňuje Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – rok 2021 – úplné znenie (.pdf)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Obec Šalgočka zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 (59,90%) a sadzbu poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objedmného odpadu na skládku odpadov v Eur za tonu (15,00 EUR).

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Denis Szabó

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uložený doporučený list na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu 24.02.2022. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Denis Szabó (.pdf)

Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí

Obec Šalgočka zverejňuje protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení §2d ods. 1, 2 a §14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi Slovenský pozemkový fond a Obec Šalgočka.

Protokol č. 02418/2021-OV-0250255/21-00 (.pdf)