Verejná vyhláška – územné rozhodnutie – Výrobný areál OK + SK spol. s r.o.

Navrhovateľ OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, podal dňa 30.6.2022 na Obecný úrad v Šalgočke, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala, SO 02 – Skladový objekt, SO 03 Spevnené plochy a komunikácie, SO 04 – Prípojky inžinierskych sietí, SO 05 – Oplotenie, SO 06 Sadové úpravy, na pozemkoch parcela číslo u parcela číslo 173/11, 173/89, s vybudovaním vjazdu na cestu III/1313, na pozemku parcela číslo 189/2, kat. územie Šalgočka.

Obec Šalgočka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto: podľa § 39, 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vy-konávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala, SO 02 – Skladový objekt, SO 03 Spevnené plochy a komunikácie, SO 04 – Prípojky inžinierskych sietí, SO 05 – Oplotenie, SO 06 Sadové úpravy, na pozemkoch parcela číslo u parcela číslo 173/11, 173/89, s vybudovaním vjazdu na cestu III/1313, na pozemku parcela číslo 189/2, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie – Výrobný areál OK + SK spol. s r.o. – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – Oznámenie o dopracovanom dokumente regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o OPaK“, v súlade s §54 ods.20 zákona o OPaK oznamuje, zámer schválenia dopracovaného dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) okresu Galanta.

V zmysle usmernenia k schváleniu, odovzdaniu a sprístupneniu spracovanej dokumentácie regionálneho územného systému ekologickej stability MŽP SR, Sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava č. 6089/2014-2.1 zo dňa 24. júla 2014 (ďalej len ,,usmernenie“) Vás žiadame o písomné pripomienky za účelom prerokovania uvedeného dopracovaného návrhu.
Dopracovaný návrh dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) okresu Galanta je:

1. k nahliadnutiu na: OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 1. posch., č. dv. 42
2. zverejnené na webovom sídle MV SR dňa 13.10.2022 https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=7&odbor=10&sekcia=uradna-tabula#popis

Dotknuté obce a dotknuté orgány môžu doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu OÚ Galanta, OSŽP, do 30 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené tunajším úradom.
Na stanovisko zaslané po uplynutí 30 dní od zverejnenia verejnej vyhlášky sa neprihliada. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce a správneho orgánu, a súčasne sa zverejní iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Verejná vyhláška – Oznámenie o dopracovanom dokumente regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta (.pdf)

Verejná vyhláška – začatie územného konania OK + SK spol. s r.o.

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje Verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí územného konania – OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, stavba „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala, SO 02 – Skladový objekt, SO 03 Spevnené plochy a komunikácie, SO 04 – Prípojky inžinierskych sietí, SO 05 – Oplotenie, SO 06 Sadové úpravy, na pozemkoch parcela číslo u parcela číslo 173/11, 173/89, s vybudovaním vjazdu na cestu III/1313, na pozemku parcela číslo 189/2, kat. územie Šalgočka. 

Verejná vyhláška – začatie územného konania OK + SK spol. s r.o. (.pdf)

Verejná vyhláška – dodatočné povolenie stavby – Zuzana Opltová

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje Verejnú vyhlášku – dodatočné povolenie stavby „S0.02 – Garáš s letnou kuchyňou“ a „SO.03 – Sklad“ pre stavebníčku Zuzana Opltová rod. Polášová na pozemku parc. č. 77/8, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – dodatočné povolenie stavby – Zuzana Opltová (.pdf)

Rozhodnutie – súhlas s výrubom drevín

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“ ) a podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva žiadateľovi Obec Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka, IČO: 00613932 súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub v druhovom zložení:

  • 15 ks breza previsnutá (Betula pendula Roth) s obvodmi kmeňa v cm meranými vo výške 1,3 m nad zemou 80, 85, 95, 93,77, 83, 107, 69, 85, 95, 85, 82, 64 a 108;
  • 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) s obvodom kmeňa v cm meraným vo výške 1,3 m nad zemou 135;
  • 3 ks orecha kráľovského (Juglans regia L.) s obvodmi kmeňa v cm vo výške 130 cm nad zemou 114, 120, 183;
  • 1 ks smreka pichľavého (Picea pungens Engelm.) s obvodom kmeňa v cm meraným vo výške 1,3 m nad zemou 48;
  • 70 m2 krovín – ruža šípová (Rosa canina L.),

všetky na pozemku parcela C-KN č. 318/2 v kat. úz. Šalgočka, vedenom ako zastavaná plocha a nádvorie mimo zastavaného územia obce, v správe Slovenského pozemkového fondu. Spoločenská hodnota drevín bola vypočítaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na hodnotu 12 183,91 €.

Rozhodnutie – výrub drevín – úplné znenie (.pdf)