Informácia o začatí správneho konania – Obec Zemianske Sady

Informácia o začatí správneho konania v zmysle ustanovenia § 82 ods.7 zákona č. 543/2002Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov( ďalej len“ zákon“, v znení zákona č. 408/2011Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán:  Obec ŠALGOČKA
Číslo spisu: 714/2020
Dátum podania:  19. 11.  2020
Žiadateľ:  Obec Zemianske Sady
Predmet konania: Výrub dreviny 1 kus Breza previsnutá Betula Pendula
Popis konania v zmysle platnej legislatívy:
  1. Žiadosť
  2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania
  3. spojeného s miestnym zisťovaním
  4. Zápisnica
  5. Rozhodnutie
Dotknuté územie a katastrálne územie:  p. č. CKN 124/2, katastrálne územie Zemianske Sady
Dôvod podania:  poškodzovanie strechy altánku v priestoroch Základnej školy.
Lehota na doručenie písomného alebo Elektronického potvrdenia záujmu byť Účastníkom v zmysle § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 30. 11. 2020

Kontakt: Helena Mesárošová, č. t. 031/7861105, 0915890154, obecnyurad@salgocka.sk

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka ako príslušný špeciálny úrad podľa §3a zákona č. 135/19612 Zb. o pozemkových komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa §29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) prerušuje stavebné konanie vo veci “Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy”, na pozemkoch reg. “C” parcela číslo 317/4 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka, pre stavebníka Ing. Henrich Sobotovič, zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363.

V súlade s ustanovením §60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením §19 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy žiadosť doplnili o doklady v súlade s vyhl. č. 453/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov:

  • rozhodnutie Okresného úradu Galanta, pozemkového a lesného odboru
  • vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante k stavebnému konaniu
  • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. Bratislava k stavebnému konaniu
  • nové Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Súčasne Vás stavebný úrad upozorňuje, že ak v určenej lehote 60 dní nebudú predložené požadované doklady, bude stavebné konanie zastavené podľa §60 ods. 2 stavebného zákona.

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania – Ing. Henrich Sobotovič – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Ivan Linka

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku do vlastných rúk. Listovú zásielku si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 15.11.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

 

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka zverejňuje oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania podľa §61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou.

Žiadateľ Ing. Henrich Sobotovič, zastúpený Ing. Danou Müllerovou podal dňa 18.8.2020 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na “Vjazd zo št. cexty II/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy” na pozemkoch reg. “C” parcela číslo 317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka pod číslom 370/ÚPaSP 1292/2019/2020 zo dňa 19.3.2020, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.5.2020. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Šalgočka ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom, organizáciám a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány, organizácie správy môžu svoje námietky, pripomienky a vyjadrenia a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Verejná vyhláška – Ing. Henrich Sobotovič – 542/ÚPaSP 832/2020 – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy oznamuje zámer schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta.

Verejná vyhláška – Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta – úplné znenie (.pdf)

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Galanta (.pdf)
Súčasná krajinná štruktúra (.pdf)
Priemet pozitívnych prvkov a javov (.pdf)
Priemet negatívnych prvkov a javov (.pdf)
Environmentálne problémy (.pdf)
Návrh R-ÚSES a ekostabilizačných opatrení (.pdf)