Názov operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108
Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Šalgočka
Identifikátor žiadosti o poskytnutie NFP: NFP302090DCS9