web analytics

Odpadové hospodárstvo

Kalendár zberu odpadov v obci Šalgočka na rok 2024

Komunálny odpad sa v našej obci zbiera v pondelok, okrem 02.04.2024 (utorok). V deň zberu odpadu je potrebné vyložiť nádobu alebo vrece do 6:00 hod.

Mesiac Komunálny odpad Plasty, VKM, Kovy
Papier Sklo
Január 08.01.
22.01.
05.01. 11.01. 2. týždeň
Február 05.02.
19.02
02.02.  08.02.  6. týždeň
Marec 04.03.
18.03.
01.03.,
29.03.
 07.03.  10. týždeň
Apríl 02.04.
17.04.
29.04.
26.04.  04.04.  14. týždeň
Máj 13.05.
27.05.
24.05.  02.05.  18. a 22. týždeň
Jún 10.06.
24.06.
21.06.  13.06.  26. týždeň
Júl 08.07.
22.07.
19.07.  11.07.  30. týždeň
August 05.08.
19.08.
16.08.  08.08.  34. týždeň
September 02.09.
16.09.
30.09.
13.09.  05.09.  38. týždeň
Október 14.10.
28.10.
11.10.  03.10.  42. týždeň
November 11.11.
25.11.
08.11.  14.11.  46. týždeň
December 09.12.
23.12.
06.12.  26.12.  50. týždeň

Informácie o nakladaní s odpadmi v obci Šalgočka

Informácie v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

11,00

Sadzba poplatku za tonu pre rok 2024

75,49%

Úroveň vytriedenia KO za rok 2023

Ako separovať odpad?

POZOR! Od 01.01.2023 prebieha zber plastov, viacvrstvovoých kombinovaných materiálov na báze lepenky (tetrapakov) a kovov spoločne v jednom transparentnom (priesvitnom) vreci!

Informácia pre občanov k spôsobu zbierania a triedenia jednotlivých druhov odpadov.

Komunálny odpad

Zberá sa prostredníctvom 120 l a 1100 l nádob.

PATRÍ SEM: 

 • neseparovateľný komunálny odpad
 • znečistený komunálny odpad

NEPATRÍ SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu:

 • papier
 • sklo
 • tetrapaky
 • kovy
 • zelený odpad
 • nebezpečný odpad

Plasty

Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov. Zberajú sa prostredníctvom spoločného transparentného (priesvitného) vreca.

Žiadame občanov o stláčanie PET-fliaš, najlepšie pošliapať a následne zazátkovať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať iba plné vrecia. Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, naša spoločnosť vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

 

PATRIA SEM:

 • stlačené PET fľaše
 • igelitové tašky
 • plastové poháre
 • plastové fólie
 • penový polystyrén (v malom množstve -max 10% z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí)

NEPATRÍ SEM :

 • TETRA PACKY
 • plasty znečistené od oleja, rôznych chemikálií a liekov.

Tetrapaky

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Zberajú sa prostredníctvom spoločného transparentného (priesvitného) vreca.

PATRÍ SEM:

 • škatule (krabice) od mlieka, džúsov, nápojov

NEPATRÍ SEM:

 • znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka

PAPIER

Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky. Zberá sa prostredníctvom modrých vriec.

PATRÍ SEM:

 • noviny
 • časopisy
 • katalógy
 • prospekty
 • reklamné letáky
 • telefónne zoznamy
 • zošity, knihy
 • papierové tašky, vrecká
 • poskladané krabice z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky

NEPATRÍ SEM:

 • asfaltový a dechtový papier
 • mokrý, mastný a znečistený papier
 • hygienické potreby
 • škatuľky od cigariet
 • škatule od mlieka, džúsov a iných nápojov tzv. tetrapaky

Sklo

Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla. Zberá sa prostredníctvom 1100 l nádob zelenej farby.

PATRÍ SEM:

 • čisté fľaše, od alko-a nealko-nápojov, potravín, kozmetiky
 • sklenené črepy
 • poháre
 • farebné sklo
 • zelené sklo
 • tabuľové sklo bez drôtenej vložky

NEPATRÍ SEM:

 • plexisklo
 • zrkadlá
 • keramika
 • porcelán
 • žiarivky
 • autosklá
 • TV obrazovky
 • sklo s kovovou výplňou

Kovy

Určené pre pre odpady z obalov a z kovov. Zberajú sa prostredníctvom spoločného transparentného (priesvitného) vreca.

PATRÍ SEM:

 • kovové obaly
 • konzervy
 • kovové výrobky a súčiastky
 • alobal
 • nápojové plechovky

NEPATRÍ SEM:

 •  znečistené kovové obaly
 • kovové obaly od farieb a lepidiel
 • kovové obaly kombinované s iným obalom

Biologicky rozložiteľný odpad

Určené pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad kategórie 3. Zberá sa prostredníctvom 120 l nádob hnedej farby.

PATRÍ SEM:

 • Tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • Starý chlieb a pečivo
 • Mäso, ryby, mliečne výrobky
 • Vajcia a výrobky z nich, vaječné škrupiny
 • Potraviny po záručnej dobe
 • Znehodnotené potraviny
 • Šupky z ovocia a zeleniny
 • Čajové vrecúška, lufa
 • Použité vreckovky, servítky
 • Papierové vrecká znečistené zeleninou a ovocím, maslom, džemom
 • Nespracované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu