Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka v zmysle § 6 ods.1 a § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva Štatút obce Šalgočka.

Základné ustanovenia

§ 1 Predmet úpravy

 1. Štatút obce Šalgočka (ďalej len „Štatút“) upravuje podrobnosti o uplatnení Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v podmienkach obce Šalgočka (ďalej len „obec“) .
 2. Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu obce pri výkone samosprávy upravenú zákonom[1].
 3. Ak sa v ďalšom texte uvádza výraz starosta, zástupca starostu, zastupiteľstvo alebo obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór, komisia alebo obecný úrad rozumejú sa tým orgány Obce Šalgočka.

§ 2 Vymedzenie samosprávy

 1.  Územie obce Šalgočka tvorí jedno katastrálne územie.
 2. Akékoľvek zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

§ 3 Symboly obce 

 1. Symbolmi obce sú erb, vlajka, pečať. Popisy a zobrazenia obecných symbolov sú v prílohe č. 1 Štatútu.
 2. Obecné symboly je dovolené používať len spôsobom neznižujúcim ich dôstojnosť. Podrobnejšie pravidlá môže upraviť osobitné všeobecne záväzné nariadenie.

§ 4 Orgány samosprávy

 1. Popri orgánoch, ktoré v samospráve pôsobia zo zákona[2] sú obecným zastupiteľstvom v obci zriadené spravidla tieto orgány:
  1. komisia na ochranu verejného záujmu,
  2. komisia finančná a správy majetku,
  3. komisia športu, školstva a kultúry,
  4. komisia ochrany verejného poriadku a riešenia sťažností,
  5. komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia,
  6. komisia sociálna, bytová a zdravotná,
  7. komisia inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná,
  8. návrhová komisia,
  9. mandátová komisia,
  10. volebná komisia.
   Zriadenie iných komisií alebo zmenu ich názvu a predmet pôsobenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.
 2. Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov.
 3. V obci nie je zriadená funkcia prednostu obecného úradu[3].
 4. Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek obce je v prílohe č. 2.

§ 5 Základné úlohy komisií

 1.  Ak nie je príslušným rozhodnutím zastupiteľstva stanovená pôsobnosť komisie inak, platí že úlohou každej komisie na zverenom úseku je najmä:
  • sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov obce a jej občanov,
  • z analýzy zisteného stavu vytyčovať reálne a odborne zdôvodnené zámery pre rozvoj obce v danej oblasti,
  • predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom a organizáciám obce ako podnety na zlepšenie stavu v sledovanej oblasti,
  • kontrolovať plnenie nariadení obce, uznesení zastupiteľstva a rozhodnutí starostu vydaných v rámci pôsobnosti samosprávy,
  • formulovať v prípade potreby svoje odborné stanoviská ako podklad k budúcim rozhodnutiam zastupiteľstva.

§ 6 Zapojenie obyvateľov do samosprávy

 Výkon samosprávy obyvateľmi obce upravuje zákon[4].

 1. Obyvatelia obce sa zapájajú do činnosti samosprávy prácou v komisiách, komunikáciou s poslancami a s orgánmi obce a účasťou na zasadnutiach zastupiteľstva, ako aj prostredníctvom kontaktov na internetovej stránke.
 2. Pre zapojenie občanov do práce v komisii sa uplatňuje nasledovný postup:
  1. zastupiteľstvo zvolí predsedu komisie,
  2. záujemcovia o prácu v komisii sa môžu obrátiť so svojim podnetom na členstvo v komisii na predsedu komisie, na ktoréhokoľvek poslanca, na obecný úrad alebo na starostu.
  3. členov komisie volí obecné zastupiteľstvo[5]
 3. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov lebo jeho časti resp. častí.

§ 7 Zverejňovanie

 1. Obvyklým spôsobom zverejnenia oficiálnych informácií[6] je tabuľa umiestnená pred sídlom Obecného úradu, COOP Jednota, pri miestnom kostole sv. Terézie s označením „Úradná tabuľa Obce Šalgočka“.
 2. Obec má zriadenú internetovú stránku salgocka.sk, na ktorej zverejňuje návrhy a schválené znenia nariadení, rozpočet a záverečný účet, zloženie orgánov obce, vzory, dokumenty a tlačivá pre obyvateľov, zápisnice a uznesenia z rokovaní zastupiteľstva a iné dôležité informácie.
 3. Všeobecne záväzné nariadenia sú každému záujemcovi prístupné[7] na požiadanie na Obecnom úrade v tlačenej forme k nahliadnutiu.

§ 8 Organizácie a riadenie samosprávy 

 1. Obecné organizačné jednotky v obci Šalgočka sú:
  1. Obecný úrad – Táto organizačná jednotka nemá právnu subjektivitu a je súčasťou právnickej osoby obce.
 2. Obec v rámci svojej zriaďovateľskej právomoci nezriadila rozpočtové organizácie.

§ 9 Vzájomné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek

 1.  Tento štatút upravuje podrobnejšie pravidlá o vzťahoch orgánov samosprávy upravených zákonom[8].
 2. Obecnému zastupiteľstvu sú vyhradené[9] nasledovné veci správy obce:Okrem základných otázok v zmysle § 11, ods. 4 zákona o obecnom zriadení sú to:
  1. zaujatie predchádzajúceho stanoviska k investičnej činnosti v obci,
  2. zaujatie predchádzajúceho stanoviska k nájmu nehnuteľného majetku,
  3. zaujatie predchádzajúceho stanoviska k rozhodnutiam, ktoré sa svojim obsahom alebo dosahom dotýkajú významných záujmov obce v oblasti životného prostredia.
 3.    Orgány obecnej samosprávy pri vzájomnej spolupráci uplatňujú zásady:
  1. Jednota zodpovednosti a právomoci: každý organizačný článok a každý zamestnanec disponuje oprávneniami potrebnými pre naplnenie svojej zodpovednosti a každý má zodpovednosť v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.
  2. Kolegialita a vzájomná pomoc: vychádzajúc z jednotného záujmu podporovať rozvoj obce a skvalitňovanie činnosti jej samosprávy, platí pre všetky orgány, organizačné jednotky i zamestnancov všeobecná požiadavka vzájomnej ochoty k spolupráci, poskytovania poznatkov a informácií z oblasti vlastnej pôsobnosti, požiadavka korektného vystupovania a náročnosti pri posudzovaní činnosti vo vzájomnom spojení.
  3. Rešpektovanie odbornosti: riešenie úloh, vyžadujúcich odborné vedomosti a skúsenosti, sa uskutočňujú vždy za účasti alebo aspoň s vedomím príslušného odborného pracovníka.
  4. Voľné určenie foriem spolupráce: okrem prípadov, ktoré sú upravené vnútornými predpismi, sa formy spolupráce záväzne nestanovujú. Pri ich výbere je potrebné postupovať tak, aby optimálne viedli k dosahovanému cieľu pri čo najefektívnejšom použití ľudských i materiálnych zdrojov.
  5. Externá spolupráca: ak vlastné možnosti orgánov a organizačných jednotiek obce nestačia na uspokojovanie potrieb obce alebo splnenie zadaných úloh, organizuje sa potrebná externá spolupráca. Pritom platí povinnosť dbať a efektívne použitie prostriedkov obce a povinnosť vyžadovať a kontrolovať vysokú úroveň externej spolupráce.

§ 10 Vonkajšie vzťahy 

 1. Všeobecné oprávnenia na vystupovanie v mene obce má zo zákona[10]
 2. V medziach zákona[11] a v súlade s osobitným poverením starostu[12] je oprávnený vystupovať v mene obce aj zástupca starostu.
 3. Iné osoby môžu konať v mene obce len na základe osobitného poverenia alebo splnomocnenia starostu alebo v rozsahu, ktorý pre zastávanú funkciu vyplýva z organizačných predpisov.
 4. Na základe písomného poverenia starostu[13] môže rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy v mene obce jej zamestnanec. Zoznam poverených zamestnancov a rozsah poverení zverejní na svojej internetovej stránke (§ 3 ods. 2 tohto štatútu).
 5. Príslušný vedúci zamestnanci (napr. vedúci organizačných jednotiek bez právnej subjektivity a pod.) sú oprávnení v medziach organizačných predpisov vystupovať v mene zverených organizačných jednotiek.
 6. Príslušní zamestnanci sú oprávnení vystupovať v operatívnych a rutinných záležitostiach v mene zastávanej funkcie a v rozsahu zverenej pôsobnosti podľa organizačných predpisov.

§ 11 Cena obce Šalgočka 

 1. Obec udeľuje ocenenie – Cena obce Šalgočka (ďalej len „cena obce“).
 2. Cenu obce udeľuje obecné zastupiteľstvo za:
 3. vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, vzdelávacej a verejnoprospešnej činnosti,
 4. významný prínos k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju obce, za jej propagáciu doma i v zahraničí,
 5. činnosť pri záchrane ľudských životov a pri závažnom ohrození majetku obce a jej obyvateľov.
 6. Cenu obce predstavuje plaketa s erbom obce a jej udelenie môže sprevádzať peňažná odmena vo výške určenej uznesením obecného zastupiteľstva. O udelení ceny obce sa vydáva osvedčenie, ktoré okrem identifikácie oceneného obsahuje aj uvedenie dôvodu ocenenia podľa predchádzajúceho odseku. Cenu obce odovzdáva ocenenému slávnostným spôsobom starosta.

§ 12 Pamätná kniha Šalgočka

 1.  Pamätná kniha obce Šalgočka sa vedie v úradnom jazyku.
 2. Zápisy do pamätnej knihy sa vykonávajú priebežne, najmenej jedenkrát ročne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
 3. Spracovaním zápisov do pamätnej knihy je poverený občan, ktorého menuje a odvoláva starosta.
 4. Text zápisov do pamätnej knihy schvaľuje starosta obce.

§ 13 Spoločné ustanovenia 

Predstavitelia orgánov obce a zamestnanci obce sú pre naplnenie poslania tohto štatútu povinní:

 1. uplatňovať obsah tohto štatútu na zverenom úseku činnosti samosprávy,
 2. zabezpečovať súlad vnútorných predpisov na zverenom úseku činnosti samosprávy s obsahom tohto štatútu,
 3. dať podnet na zmenu alebo doplnenie tohto štatútu, ak si to vyžaduje plnenie úloh obce alebo záujmy jej obyvateľov.

§ 14 Záverečné ustanovenia

 1.  Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka schválilo Štatút obce Šalgočka na svojom rokovaní dňa 30.06.2017 uznesením č.8/2/2017
 2. Štatút obce Šalgočka nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2017.
 3. Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Šalgočka sa ruší Štatút obce Šalgočka zo dňa 3. januára 2003.

[1] Podľa § 1, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. je základnou úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

[2]  Podľa § 10, ods. 1 obecné zastupiteľstvo a starosta, podľa § 18 hlavný kontrolór

[3] § 17 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[4] § 4 ods. 2 písm. b) a c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (hlasovanie obyvateľov obce a verejné zhromažďovanie obyvateľov obce)

[5] § 15 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[6] Napr. § 6 ods. 3, ods. 8 a ods. 9, § 11a ods. 5, § 12 ods. 1 a § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[7] § 6 ods. 10 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[8] Napr. § 10 ods. 2, § 11 ods. 4, § 13 ods. 1, 4, 5, 6 až 8, § 14 ods. 3, § 15, § 16, § 17, § 18 až 18 f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[9] § 13 ods. 4 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[10] § 13 ods. 1, 4 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

[11] § 13 b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

[12] § 13 b ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

[13] § 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.