Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Šalgočka zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 3/2020 – zmena sadzby poplatku na rok 2021, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/0219 všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka.

Čítať ďalej

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 77 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vydáva tento dodatok č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka.

Dodatok č. 2 k VZN č. č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka – úplné znenie (.pdf)

VZN 1/2019 o postupe pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. s použitím ustanovenia § 11 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznieslo na týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce.

VZN 1/2019 o postupe pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce Šalgočka (.pdf)

 

VZN č. 2/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka.

VZN Obce Šalgočka č. 2/2016 (.pdf)

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2016 (.pdf)

Dodatok k VZN 1/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch vydáva tento Dodatok k VZN 1/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka:

Dodatok 1/2015 k VZN 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka (.pdf)