VZN č. 1/2021 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Obec Šalgočka v súlade s § 6 a  § 11, ods. 4 , písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Šalgočka toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

VZN č. 1/2021 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (.pdf)

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Šalgočka zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 3/2020 – zmena sadzby poplatku na rok 2021, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/0219 všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka.

Čítať ďalej

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 77 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vydáva tento dodatok č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka.

Dodatok č. 2 k VZN č. č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka – úplné znenie (.pdf)

VZN 1/2019 o postupe pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. s použitím ustanovenia § 11 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznieslo na týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce.

VZN 1/2019 o postupe pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce Šalgočka (.pdf)

 

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Obec Šalgočka v súlade s § 6 a  § 11, ods. 4 , písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Šalgočka toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

VZN Obce Šalgočka o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (.pdf)