Internetová stránka obce Šalgočka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy – 11/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci november 2017:

21.11.2017: Dohoda 17/05/010/30 medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o pomoci v hmotnej núdzi (.pdf)
23.11.2017: Dohoda 31/§ 52a/2017 medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti (.pdf)
23.11.2017: Dohoda 5/2017/§ 54-ŠnZ medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených (.pdf)
30.11.2017: Zmuva o dielo medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou SeProWorld s.r.o. – “zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Šalgočka” (.pdf)

 

Zmluvy – 10/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci október 2017:

30.10.2017: Dohoda 27/§52a/2017 medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (.pdf)

Zmluvy – 08/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci august 2017:

21.08.2017: Mandátna zmluva medzi Obcou Šalgočka a Ing. Michalom Kotmanom na výkon technického dozoru objednávateľa a odborného poradenstva (.pdf)

Zmluvy – 07/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci júl 2017:

Zmluva č.124/POD-11/17 medzi Obcou Šalgočka a Slovenskou agentúrou životného prostredia o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku (.pdf)

Kúpna zmluva č Z201736401_Z na dodávku záhradných kompostérov určených na zber a zhodnocovanie BRKO (.pdf)

Zmluvy – 06/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci jún 2017:

Zmluva medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou JURA Audit, s.r.o. o poskytnutí audítorských služieb (.pdf)

Zmluva o dielo 1/2017 medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o. na vybudovanie chodníkov v obci Šalgočka I. a II. etapa (.pdf)