Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.12.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Audítorská správa overenia účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022
 4. Zásady podávania, prejednania a evidovania oznámení týkajúceho sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
 5. VZN 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
 6. Prejednanie protestu prokurátora k VZN o chove a držaní psov a schválenie nového VZN 2/2023 o chove a držaní psov
 7. VZN 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. VZN 4/2023 o obecnej zeleni
 9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 10. Kúpno-predajná zmluva na odpredaj obecného pozemku Lukáš Klány
 11. Kúpno-predajná zmluva na odpredaj obecného pozemku Eva Práznovská
 12. Rozpočtové opatrenia
 13. Správa kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
 14. Rozpočet obce na rok 2024
 15. Plán kontrolnej činnosti a prvý polrok 2024
 16. Rôzne
 17. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.12.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 03.10.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 03.10.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Ponuka na pripojenie optickej internetovej firmy Tlapnet, Internet Slovakia
 4. Príprava návrhov k novelizácii VZN cintorín, o chove a držaní psov, dane a poplatky, o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
 5. Smernica o nakladaní s majetkom obce podľa novej právnej úpravy
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku Eva Práznovská
 8. Zmena zámeru o odpredaj obecného pozemku Róbert a Irena Klemensichoví na Lukáš Klány
 9. Schválenie kúpnej zmluvy Obec Šalgočka parcela č. 66
 10. Rôzne
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 03.10.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.06.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.06.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Ponuka na pripojenie optickej internetovej siete
 4. Správa kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2022
 5. Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2022
 6. Návrh plánu činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2023
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. Žiadosť o Zmeny a doplnky územného plánu č. 4 lokalita Pri Kríži
 9. Informácia o technickom stave tribúny na futbalovom ihrisku
 10. Dodatok č. 1/2023 k VZN zo dňa 25. 3. 2004 o o určení školského obvodu – spádovej materskej školy pre obec Šalgočka.
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.06.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.03.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.03.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Zmena kúpnej zmluvy p. Spodniak
 6. Zmluva o spolupráci pri obstaraní Zmien a doplnkov územného plánu spoločnosť Sensun na IBV Za kostolom
 7. Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2023
 8. Projektová štúdia IBV Pri kríži, investor Zuzana Opltová
 9. Prestavba polyfunkčnej budovy, investor Zuzana Opltová
 10. Program hospodárskeho rozvoj a sociálneho rozvoja obce Šalgočka
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.03.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Zásady rozpočtového hospodárenia obce
 4. Zámer obce o vlastnícke vysporiadanie pozemku parcelné číslo 66
 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Róbert Klemensich a manželka pri rodinnom dome.
 6. Úprava VZN o vývoze TKO – úprava ceny za odvoz TKO
 7. Odmeňovací poriadok obce
 8. Správa k návrhu rozpočtu na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
 11. Rozpočtové opatrenia
 12. Návrh zmeny a doplnkov územného plánu obce od spoločnosti Sensun s.r.o. Hlohovec na IBV v lokalite „ZA KOSTOLOM“
 13. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na vjazd z parcely EKN 524/1 – Opltová Zuzana
 14. Rôzne
 15. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022 (.pdf)