Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.03.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.03.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Zmena kúpnej zmluvy p. Spodniak
 6. Zmluva o spolupráci pri obstaraní Zmien a doplnkov územného plánu spoločnosť Sensun na IBV Za kostolom
 7. Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2023
 8. Projektová štúdia IBV Pri kríži, investor Zuzana Opltová
 9. Prestavba polyfunkčnej budovy, investor Zuzana Opltová
 10. Program hospodárskeho rozvoj a sociálneho rozvoja obce Šalgočka
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.03.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Zásady rozpočtového hospodárenia obce
 4. Zámer obce o vlastnícke vysporiadanie pozemku parcelné číslo 66
 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Róbert Klemensich a manželka pri rodinnom dome.
 6. Úprava VZN o vývoze TKO – úprava ceny za odvoz TKO
 7. Odmeňovací poriadok obce
 8. Správa k návrhu rozpočtu na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
 11. Rozpočtové opatrenia
 12. Návrh zmeny a doplnkov územného plánu obce od spoločnosti Sensun s.r.o. Hlohovec na IBV v lokalite „ZA KOSTOLOM“
 13. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na vjazd z parcely EKN 524/1 – Opltová Zuzana
 14. Rôzne
 15. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022 (.pdf)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.11.2022. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o  zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  3. zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  4. zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  5. vystúpenie starostky
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 5. Určenie platu starostu obce
 6. Diskusia
 7. Záver

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.09.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Predloženie audítorskej správy a overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.07.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.07.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Technicko-organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
 4. Určenie volebného obvodu
 5. Určenie počtu volených poslancov do obecného zastupiteľstva
 6. Určenie úväzku starostu obce na nové volebné obdobie 2022 – 2026
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.07.2022 (.pdf)

Čítať ďalej