Pozvánka na 12. obecný ples v Šalgočke

Obec Šalgočka Vás pozýva na 12. ročník Obecného plesu, ktorý sa uskutoční 9. februára 2019 od 19:30 v priestoroch Kultúrneho domu Šalgočka. Cena vstupenky je 40 EUR/pár. Do tanca hrá skupina UNI SONG.

Nahlásenie zmien v miestnych daniach

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorým nastali zmeny k 01.01.2019:

 • v daniach z nehnuteľnosti ( daň z pozemkov, daň zo stavby, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome),  
 • v dani za psa,

aby tieto zmeny nahlásili  písomne na obecnom úrade do 31.01.2019 počas úradných hodín. Pokiaľ zmeny nebudú nahlásené do tohto termínu, obec nebude prihliadať na dodatočné podanie zmien.

Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje chovateľov ošípaných v zmysle §40a Zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na povinnosť registrácie chovu ošípaných, ak chovajú aspoň 1 kus ošípanej, do Centra evidencie hospodárskych zvierat v Žiline na tlačive potvrdenom Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Galanta.

Upozornenie pre občanov – registrácia ošípaných – plné znenie (.pdf)

Informačný leták pre verejnosť – Africký mor ošípaných (.pdf)

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2018

Obec Šalgočka oznamuje všetkým dobrým deťom, že do našej obce zavíta Mikuláš so svojou družinou v stredu 5. decembra 2018 o 17:00 do kultúrneho domu.

Zároveň pozývame všetkých občanov na “Mikulášsky punč.”

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostka obce Helena Mesárošová zvoláva 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šalgočka po komunálnych voľbách zo dňa 10.11.2018, ktoré sa bude konať dňa 29.11.2018 o 18:30 v kultúrnom dome. Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolenej starostky obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostky obce a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 9. Zariadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 10. Návrh určenia platu starostu obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia a záver

Oznámenie k návrhu rozpočtu obce Šalgočka na roky 2019 – 2021

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Rozpočtu obce Šalgočka 2019-2021.

 • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135  alebo
 • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Šalgočke v úradných hodinách .

Dátum zverejnenia Návrhu rozpočtu 2019-2021 :  19. 11. 2018

Termín na uplatnenie pripomienok  :  od 19. 11. 2018 do 29. 11. 2018

Vyhodnotenie : ekonomický úsek OÚ Šalgočka

Návrh rozpočtu obce Šalgočka na roky 2019 – 2021 (.xlsx)

Návrh rozpočtu obce Šalgočka na roky 2019 – 2021 – rozšírený (.xlsx)