Pozvánka na prednášku Nevyhadzujme peniaze na skládku

Vážení spoluobčania, obecný úrad Šalgočka Vás pozýva na besedu spojenú s informačnou prednáškou na tému: NEVYHADZUJME PENIAZE NA SKLÁDKU, zavedenie evidenčného systému odpadov ELWIS v našej obci. Stretnutie je určené pre všetkých obyvateľov obce Šalgočka. Cieľom je oboznámenie občanov so zavedeným systémom evidencie odpadov v súvislosti s problematikou triedenia odpadov a zvyšovaním miery triedenia v našej samospráve. Prednáška sa uskutoční v stredu 11.12.2019 o 18:00 v Kultúrnom dome v Šalgočke. Program:

 • Ako ovplyvní zmena zákona o odpadoch stav odpadového hospodárstva v našej obci
 • Prečo sme sa rozhodli zaviesť evidenciu odpadu
 • Ako bude fungovať evidencia odpadu v praxi a čo prinesie občanom
 • Aké sú naše spoločné ciele do budúcna
 • Diskusia

Besedu organizujeme v spolupráci so spoločnosťou JRK Slovensko, ktorá evidenčný systém v našej obci zavádza.Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Jeseň života – báseň Antona Košťanyho

Obec Šalgočka zverejňuje báseň nášho obyvateľa Antona Košťanyho, ktorú napísal pri príležitosti každoročného posedenia dôchodcov a rodákov z obce Šalgočka. Báseň bola prezentovaná počas posedenia dôchodcov, ktoré sa konalo 27. novembra 2019.

Jeseň života – Anton Košťany (.pdf)

Pozvánka na Mikulášske popoludnie v Šalgočke 2019

Obecný úrad Šalgočka Vás pozýva na Mikulášske popoludnie v Šalgočke, ktoré sa bude konať vo štvrtok 5. decembra 2019 od 17:00 v Kultúrnom dome.

Čakanie na Mikuláša nám prídu spríjemniť rozprávkové postavičky Mickey a Minnie s ktorými sa trošku pozabávame. Mikuláš k nám zavíta okolo 17:45 hod.

Pripravený je mikulášsky punč, koláčiky a vianočná výstavka kvetinárky Katky Popelkovej z Paty na inšpiráciu k nadchádzajúcim vianočným sviatkom.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas na zverejnenie fotografií na obecnej stránke www.salgocka.sk

Alchýmia triedenia odpadu

Obec Šalgočka v súvislosti s nakladaním odpadu v obci zverejňuje príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu a informácie týkajúce sa elektronickej evidencie odpadov.

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu (.pdf)

 

Desatoro bezpečného seniora

Obec Šalgočka zverejňuje užitočný leták “Desatoro bezpečného seniora”, ktorý obsahuje desať užitočných rád a dôležité telefónne čísla pre prípad, že sa nepovolané osoby snažia zneužiť dôverčivosť seniorov. Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke www.desatoro.sk.

Desatoro bezpečného seniora – leták (.pdf)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – voľba poštou

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje informáciu k voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:

 • v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Adresa na doručovanie žiadostí v listinnej forme je: Obecný úrad Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka.
 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Adresa na doručovanie žiadostí v elektronickej forme je: obecnyurad@salgocka.sk

Žiadosť o voľbu poštou – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 29.02.2020 (.docx)

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine:

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Hlasovanie

Vybrať jeden hlasovací lístok ….

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Prednostný hlas ….

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ….

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).