Postup pri karanténe a domácej izolácii osôb s ochorením COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil informatívne diagramy, ako postupovať v prípade karantény a domácej izolácie osôb pozitívne testovaných na prítomnosť vírusu SARS CoV-2, s ochorením COVID-19 a členov domácnosti, v ktorej sa vyskytla pozitívna osoba. V čase vysokých denných prírastkov pozitívne testovaných osôb dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie stanovených postupov.

Upozornenie na výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky na Slovensku a v EÚ

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta vzhľadom na nepriaznivý vývoj nákazovej situácie vo výskyte vysoko patogénnej vtáčej chrípky (ďalej len “HPAI”) v Slovenskej republike a členských štátoch EÚ žiada o dôsledné dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením nákazy.

V mesiaci november bol potvrdený výskyt v súkromnom chove dospelej hydiny v Dunajskej Strede a neskôr boli potvrdené pozitívne labute v okresoch Skalica a Lučenec. V okolitých krajinách potvrdili HPAI v Českej republike, Poľsku, ohniská hlásia v Nemecku, Holandsku, Taliansku a u domácej hydiny sú ohniská vo väčšine krajín.

RVPS Galanta ďalej upozorňuje na platnosť Mimoriadnych núdzových opatrení spojených s vtáčou chrípkou z roku 2005, ktoré platia dodnes:

 1. zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou
 2. zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
 3. zakázať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
 4. prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom
 5. novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistení a dezinfikované
 6. pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje
 7. minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou
 8. správne používať osobné ochranné pomôcky
 9. hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
 10. vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom
 11. hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
 12. bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií: pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20%, pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%, akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí o vtáčej chrípke.

RVPS Galanta žiada v prípade klinických príznakov vtáčej chrípky (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) bezodkladne informovať svojho súkromného veterinárneho lekára a oznámiť to na RVPS Galanta na telefónnych číslach 031/780 2011 a 0918 697 028.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – december 2021

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – december 2021 (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 1. decembra 2021 (v stredu) o 17:00 hod. s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na parcelu CKN 77/43
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2022
 5. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom do roku 2024
 6. Plán práce kontrolórky obce na prvý polrok 2022
 7. Rozpočtové opatrenie č. 6
 8. Riešenie chráneného územia park Lesík – prednesenie zámeru
 9. Rôzne
 10. Záver

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bude prebiehať v súlade s platnými protipandemickými opatreniami.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021 (.pdf)

Núdzový stav spojený so zákazom vychádzania od 25.11.2021

Kancelária Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice pripravila prehľad k vyhlásenému núdzovému stavu a s ním spojeným zákazom vychádzania, ktorý platí od dnešnej polnoci – 25. novembra 2021 predbežne na dobu 2 týždňov.

Na Slovensku od štvrtka 25. novembra 2021 na 90 dní platí núdzový stav a zákaz vychádzania okrem času od od 1.00 do 5.00 h. Platí aj zákaz zhromažďovania v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Rozhodla o tom vláda v stredu 24. novembra 2021, pričom zároveň všetkým osobám na našom území uložila uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet), umožniť zamestnancom vykonávať prácu z domu v maximálnej možnej miere a vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami, aj v exteriéri.

Čítať ďalej

Podvody na senioroch – autonehoda príbuzného a vnuk v núdzi

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante dáva do pozornosti najmä starším občanom ďalšie podvodné konania, ktoré boli zaznamenané v posledných dňoch s cieľom vylákať od seniorov peniaze.

Polícia tento týždeň počas jedného dňa zaznamenala tri prípady, keď podvodníci telefonicky oslovili seniorov a snažili sa pod zámienkami vylákať od nich peniaze. V dvoch prípadoch boli seniori obozretní a podvodníkom sa nepodarilo peniaze od nich vylákať, v jednom prípade však senior prišiel o niekoľko tisíc eur.

Aj pri týchto podvodných konaniach páchatelia použili vymyslený príbeh o tragickej autonehode príbuzného, respektíve sa podvodník predstavil ako vnuk, ktorý veľmi súrne potrebuje požičať peniaze, ktoré následne obratom vráti.

Polícia vyzýva občanov, aby si vždy v takýchto situáciách informácie preverili a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.