Zápisnica MVK o výsledkoch volieb v obci Šalgočka

Miestna volebná komisia zverejňuje zápisnicu o výsledku volieb v obci Šalgočka vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10. novembra 2018.

Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Šalgočka (.pdf)

Pozvánka na Svätomartinský lampiónový sprievod 2018

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady v spolupráci s Obcou Šalgočka Vás pozývajú na Svätomartinský lampiónový sprievod 2018.

Kedy?: 11. novembra 2018 (nedeľa) o 16:30.

Odkiaľ?: Základná škola Zemianske Sady

Kam?: Futbalový štadión Šalgočka

Tešíme sa na Vás! 🙂

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

Pozvánka na prvé stretnutie Mama Klubu v Šalgočke

Srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie Mama Klubu v Šalgočke, ktoré sa uskutoční 12. novembra 2018 (pondelok) o 10:00, v kultúrnom dome v Šalgočke.

Skúsme sa stretnúť a spoločne rozvýjať naše deti hrou a zábavou. Jedinečná príležitosť využiť kolektív na rozvoj sociálnych schopností, predstavivosti, emocionálnej vyspelosti a celkového potenciálu. Nechajme deti zabaviť sa navzájom a dospelých vychutnať si chvíľu pokoja pri kávičke.

Na prvé stretnutie si prosím prineste obľúbenú hračku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 07.11.2018

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07. novembra 2018 o 18:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a správa kontrolórky obce k návrhu rozpočtu.
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 01/2018 o Zmene a doplnkov č. 2/2018 územného plánu.
  5. Prerokovanie návrhu urbanistickej štúdie individuálnej bytovej výstavby „Pri kríži“.
  6. Rôzne
  7. Záver

Pozvánka na Šarkaniádu 2018

Obec Šalgočka v spolupráci so Základnou školou a Materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na Šarkaniádu 2018.

Kedy? 26. októbra 2018 (piatok) o 16:00

Kde? Futbalový štadión Šalgočka

Tešíme sa na Vás!

 

Kompostéry pre ʺKOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí

“KOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení SAŽP k projektu s názvom „Kompostéry pre ʺKOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Základné informácie o projekte:

Fond Kohézny fond
Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov        
Názov projektu Kompostéry pre ʺKOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí
Kód projektu v ITMS 2014+ 310011L395
Hlavný cieľ projektu Prostredníctvom nakúpených záhradných kompostérov a vzdelávaním verejnosti v oblasti nakladania s BRKO, zabezpečiť predchádzanie vzniku BRKO, znižovanie množstva BRKO uskladneného na skládky a zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na jeho opätovné použitie a recykláciu.
Stručný opis projektu Projekt rieši dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci v oblasti BRKO. Nakúpením 1207 ks záhradných kompostérov o objeme 1 001 l sa v obci podporí domáce a komunálne kompostovanie, pričom sa zvýši kapacita zariadení na predchádzanie vzniku BRKO o 1208,21 m3. Vzdelávaním verejnosti sa v obci vytvoria podmienky pre efektívny a spoľahlivý systém nakladania s BRKO.
Kontrahovaná výška NFP 139 080,00 Eur
Hypertextový odkaz na webové sídlo RO/SO www.op-kzp.skwww.sazp.sk

Infolist – KOMPLEX záujmové združenie obcí – plné znenie (.pdf)