Skrátené úradné hodiny Obecného úradu do 01.09.2021

Obecný úrad oznamuje občanom, že od zajtra 16.07.2021 do 01.09.2021 budú upravené úradné hodiny od 08.00 do 13.00 hod. V súrnych prípadoch mimo úradných hodín je potrebné si dohodnúť termín.

Pozvánka na Uvítanie detí do života narodených v roku 2020

Starostka obce Šalgočka Helena Mesárošová a poslanci Obecného zastupiteľstva Šalgočka srdečne pozývajú rodičov spolu a ich dieťatká na slávnostné Uvítanie detí do života narodených v roku 2020. Slávnosť sa uskutoční v nedeľu 18. júla 2021 o 16:30 v Kultúrnom dome Šalgočka.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovovaním a uverejňovaním fotografií a iného vizuálneho materiálu, ktorý na podujatí môže vzniknúť na webovej stránke obce.

Mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 – 07.07.2021

V stredu 7. júla 2021 sa v obci Šalgočka konalo druhé mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Zaočkovaných bolo 19 občanov obce Šalgočka a 21 občanov obce Zemianske Sady. Ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju za zabepečenie mobilného očkovania, výjazdovému tímu, ktorý očkovanie vykonal a všetkým občanom, ktorí využili možnosť zaočkovať sa proti tomuto ochoreniu.

Pozvánka na výlet – Dračie dni Smolenice – 31.07.2021

Obec Šalgočka oznamuje rodičom a deťom, že 31. júla 2021 t.j. v sobotu usporiada výlet na Dračie dni na zámku v Smoleniciach s predpokladaným odchodom o 13:00 hod. Na zámku v Smoleniciach Vás privíta kráľ Marko, princ Markus a dračia víla Karolína. Čakať Vás bude príbeh o dračom vajíčku, rozprávka Návrat drakov, bábkové divadlo o 12 mesiačikoch a výcvik malých rytierov a víl, o ktorý sa postará šermiarske združenie. Program bude trvať do 19:00 hod.

Cena zájazdu je 12 € na osobu. V cene je zahrnutá vstupenka a cestovné autobusom. Vzhľadom na to, že je potrebné vstupenky rezervovať vopred, záujemcovia nech sa prihlásia na obecnom úrade v Šalgočke t. č. 031/786 11 05 čo najskôr. Testy pre účasť na podujatí nie sú potrebné, stačí používať rúško.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka.

Pozvánka na Zasadnutie obecného zastupiteľstva – 28.06.2021

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2021 (v pondelok) o 18:30 hod. s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 4. Správa audítorky obce k záverečnému účtu za rok 2020
 5. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 6. Žiadosť p. Opltovej Zuzany o súhlas zápisu vecného bremena práva prechodu k stavebnej parcele č. 518/30, 518/31 výstavby rodinných domov z parcely 524/1
 7. VZN o vyvesovaní volebných plagátov
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021
 9. Rozpočtové opatrenia
 10. Rôzne
 11. Záver

Ochrana úrody pred požiarmi – jún 2021

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky upozorňuje občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru a spôsoby ochrany úrody pred požiarmi.

Počas obdobia žatevných prác je zvýšené riziko vzniku požiarov. Žatevné požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri porušovaní zásad bezpečnej prevádzky zberovej techniky a pozberových zariadení, používaním poškodenej žatevnej techniky, pri hre detí so zápalkami v blízkosti stohov a strnísk.

Povinnosti občanov pri predchádzaní požiarov sú najmä:

 • nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • nezakladať oheň v prírode, v priestoroch kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty,
 • dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom a požiarne nebezpečným látkami v čase zberu a skladovania úrody a v čase sucha.

Poľnohospodárov a roľníkov, upozorňujeme na povinnosti počas žatevných prác, a to najmä:

 • dodržiavať zákaz fajčenia pri letných poľnohospodárskych a žatevných prácach,
 • zákaz zakladať oheň, v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • udržiavať techniku a stroje slúžiace na zber a spracovanie úrody v bezchybnom technickom stave. Odstraňovať z nich aj z výrobných priestorov zbytky slamy, sena, prachu a iné horľavé látky,
 • vybaviť techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
 • pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l,
 • zabezpečiť pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,
 • zabezpečiť prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, komunikáciách, cestách a skládkach odpadov,
 • trvale sledovať teplotu skladovaného sena – v prípade zvýšenia teploty nad 65 stupňov Celzia je potrebné seno vyskladniť a rozhádzať na voľnom priestranstve aby sa schladilo,
 • v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť, požiar okamžite ohlásiť na operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru na linku tiesňového volania 150 alebo 112.