Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2018 o 18:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2017
 4. Informácia o novele zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. apríla 2018“
 5. Informácia o priebehu stavebných prác investičnej akcie „Chodníky Šalgočka“ jej prefinancovania
 6. Informácia o podaných žiadostiach na dotácie pre rok 2018 zo štátneho rozpočtu a rozpočtu VUC
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom a ich deťom, že zápis do 1. ročníka školského roka 2018/2019 bude 11. apríla 2018 – v stredu od 1500 – do 1700 hodiny v budove Základnej školy. Ďalej by ste mali vedieť:

 • na zápis je potrebné priniesť:
 • rodný list dieťaťa (stačí fotokópia)
 • vypísaný zápisný lístok, ktorý si môžete vyžiadať v MŠ v Zemianskych Sadoch, v kancelárii našej ZŠ alebo na internetovej stránke školy. Dieťa môžete zapísať aj elektronicky. Elektronická prihláška je dostupná na internetovej stránke školy(https://zssmszemianskesady.edupage.org/register/?)
 • zápisu v ZŠ sa MUSÍ zúčastniť každé dieťa s trvalým pobytom v Zemianskych Sadoch alebo v Šalgočke, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕši šiesty rok, a to aj vtedy, ak jeho rodičia chcú požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky
 • povinnosť zúčastniť sa zápisu platí aj pre tie deti, ktoré sa zúčastnili zápisu minulý školský rok a mali už odklad

 TEŠÍME SA NA VÁS!

Kontaktné informácie: Základná škola s materskou školou Zemianske Sady č. 162, č. tel.  031/786 11 28  e-mail: riaditelzszemsady@gmail.com

Deň otvorených dverí 2018 v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Prijmite prosím naše pozvanie na Deň otvorených dverí do malej školy s veľkým srdcom. Ukážeme Vám priestory, v ktorých sa žiaci vzdelávajú a budete sa môcť priamo zúčastniť na vyučovaní. Brány školy Vám otvoríme 15. marca 2018 v čase od 8:00 do 9:40. Harmonogram vyučovacích hodín: 1. vyučovacia hodina: 8:00 – 8:45. 2. vyučovacia hodina: 8:00 – 9:40.

My Vám radi ukážeme, čo všetko už dokážeme. Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na Ochutnávku vín 2018 v Dvorníkoch

Obec Dvorníky Vás pozýva na 19. ročník verejnej degustácie vín, ktorý sa uskutoční 17. marca 2018 o 17:30 v priestoroch Kultúrneho domu Dvorníky. Zber vzoriek bude prebiehať v dňoch 5. až 9. marca 2018, vždy do 14:00, v priestoroch Kultúrneho domu alebo vo Vínotéke Dvorníky.

Všetkých srdečne pozývame ochutnať kvalitné vína!

Videopohľad na Fašiangový sprievod a pochovávanie basy 2018

Pozrite si krátke video z tradičného fašiangového sprievodu 2018 v Šalgočke. V mrazivom počasí sa obcou prešla malá, no o to maskovanejšia skupinka. Spoločnosť a hudobný doprovod im robila dychová hudba Drahovčanka. Zabávajúcich sa čakalo bohaté občerstvenie po celej obci.

Videopohľad na 11. obecný ples v Šalgočke

Pozrite si krátke video z 11. Obecného plesu v Šalgočke, ktorý sa konal v sobotu 3. februára 2018 v priestoroch Kultúrneho domu. O výzdobu sa  postarali pani učiteľky zo ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch PaedDr. Gabriela Kohýlová , Ing. Zuzana Vaňová, Bc. Michaela Kohýlová, Lucia Beličková.  Bohatú tombolu zabezpečili  miestni podnikatelia, spolupracujúce firmy s obcou, rodiny zo Šalgočky a blízkeho okolia. Viac ako 40 párov sa zabávalo až do skorých ranných hodín. Do tanca hrala skupina UNI Song.