Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 24.02.2020

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2020 o 18:30 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o činnosti kontrolórky obce za druhý polrok 2019.
 4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019.
 5. VZN o ochrannom pásme cintorína 1/2020
 6. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2019
 7. Úprava rozpočtových položiek za 4. štvrťrok 2019
 8. Informácia o zámene a odpredaji obecných pozemkov na parcele č. 73/1
 9. Rôzne
 10. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 24.02.2020 (.pdf)

Pozvánka na Fašiangový bazár oblečenia 2020

Obec Šalgočka Vás pozýva na Fašiangový bazár oblečenia, ktorý sa bude konať v sobotu 22. februára 2020 od 13:00 do 18:00 v priestoroch Kultúrneho domu Šalgočka.

Bezplatne si môžete vybrať oblečenie pre celú rodinu.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas na zverejnenie fotografií na obecnej stránke obce Šalgočka.

 

Video: Obecný ples 2020 v Šalgočke

Pozrite si krátke video z 13. Obecného plesu, ktorý sa konal 8. februára 2020 v priestoroch Kultúrneho domu Šalgočka. Hosťom na plese už tradične do tanca hrala skupina UNI Song.

Voľby do NR SR 2020 – Vydanie hlasovacieho preukazu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorý budú voliť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 mimo svojho trvalého bydliska môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 16.12.2019

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2019 o 15:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Dodatok k VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
 4. Schválenie zmluvy – účasť v projekte cezhraničnej spolupráce s Českou republikou s obcou Zbyslavice
 5. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
 6. Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021, 2022
 7. Návrh plánu kontrolných činností na I. polrok 2020
 8. Rôzne
 9. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 16.12.2019 (.pdf)

Voľby do NR SR 2020 – Delegovanie člena a náhradníka volebnej komisie

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a  hnutiam, že  oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 si môžu zasielať:

 • e – mailom: obecnyurad@salgocka.sk
 • poštou alebo osobne na adresu: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135.

Obec Šalgočka pre voľby do okrskovej volebnej komisie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky na rok 2020:

 • zriadila 1 volebný okrsok
 • volebnú miestnosť, ktorá bude v Kultúrnom dome Šalgočka 135.