Výstraha – búrky – 09.06.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia búrky – stupeň 2, dňa 09.06.2023 od 8:35 do 18:00 hod. Odporúčania pri búrkach v závislosti od stupňa intenzity:

1. stupeň – búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi <30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou <25m/s:

 1. vyhýbať sa pohybu po otvorenej krajine,
 2. vyhýbať sa pobytu pod samostatne stojacími stromami a zariadeniami

2. stupeň – silné búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi >30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >25m/s:

 1. nezdržiavať sa na voľných plochách,
 2. nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 3. zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 4. odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 5. zabezpečiť domáce zvieratá,
 6. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 7. nejazdiť po otvorených veterných plochách s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi
 8. vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie),
 9. nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 10. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň – mimoriadne silné búrky spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom > 40 mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >35 m/s:

 1. keď nemusíte, nevychádzať z domu,
 2. nepúšťať von deti,
 3. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 4. nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
 5. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
 6. zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Zvýšené riziko vzniku požiaru počas žatevných prác – leto 2023

Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Územná organizácia Galanta upozorňuje občanov na zvýšené riziko vzniku požiaru počas obdobia žatevných prác, pozberovej úprave a uskladňovaní úrody. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, porušovaním zásad bezpečnej prevádzky zberovej techniky a pozberových zariadení, používaním poškodenej žatevnej techniky, pri hre detí so zápalkami v blízkosti stohov a strnísk.

Povinnosti občanov pri predchádzaní vzniku požiarov sú upravené v právnych predpisoch o ochrane pred požiarmi a zaväzujú  najmä:

 • nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • nezakladať oheň v prírode, v priestoroch kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty,
 • dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom a požiarne nebezpečnými látkami v čase zberu a skladovania úrody a v čase sucha,
 • dodržiavať predpísané vzdialenosti pri stohovaní sena, slamy a iných suchých rastlín Jedným z mnohých poznatkov je skutočnosť, že požiarnu bezpečnosť budú ovplyvňovať i súkromne hospodáriaci roľníci.

Vážení rodičia !            

Obraciame sa aj na vás, na rodičov maloletých detí, aby ste venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam najmä pri hre so zápalkami a inými zdrojmi zapálenia horľavých látok. Veď malí výmyseľníci neraz konajú tak, že ohrozujú seba a svojich kamarátov. Tomuto v mnohých prípadoch môžete zabrániť aj vy rodičia.

Podľa štatistiky požiarovosti, aj deti spôsobujú požiare v období letných prázdnin, kedy je zvýšené nebezpečenstvo požiarov na suchých porastoch a obilninách.

Odporúčame najmä:

 • Zvýšiť pozornosť na nedovolenú manipuláciu detí so zápalkami, fajčeniu a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek.
 • Upriamiť pozornosť na uskladnenie zápaliek, nepoverovať  maloleté deti ich  nákupom.
 • Maloleté deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby. Dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, precenenie jeho samostatnosti býva často príčinou tragédií.

Ako napustiť bazén pred letom 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dáva do pozornosti majiteľom bazénov nasledujúce pokyny pre napúšťanie bazénov pred letnou sezónou 2023:

 • Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.
 • V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21:00 – 05:00 a medzi 10:00 – 15:00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie na viac dní a počas noci.
 • Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.
 • Bazén je možné naplniť nielen vodou z vašej vodovodnej prípojky. Nechajte si priviezť cisternu. Túto službu si môžete objednať na vašom územne prislúchajúcom výrobno‑prevádzkovom
  stredisku ZsVS, a.s.

Ako napustiť bazén pred letom 2023 – úplné znenie informácie (.pdf)

Pozvánka na Deň rodiny 2023

Obec Šalgočka pozýva rodičov a deti ale aj starých rodičov a celé rodiny na Deň rodiny 2023, ktorý sa uskutoční v piatok 2. júna 2023 od 17:00 hod. v spoločenskej záhrade pri Kultúrnom dome Šalgočka. V toto piatkové popoludnie si pripomenieme Deň matiek, Medzinárodný deň detí a Deň otcov.

Budú sa konať majstrovstvá v skákaní vo vreci o pohár starostky obce. Pripravená bude nafukovacia šmykľavka, skákačka, modelovacie balóny, maškrty, občerstvenie, dobré jedlo – Cigánska pečienka, zemiakové špirály a hranolky bohatý výber nealko nápojov, čapované pivo, kofola…

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka.

Pozvánka na Súťaž vo varení guláša 2023

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na tradičnú súťaž vo varení kotlíkového guláša, ochutnávku tradičných dedinských koláčov a pokrmov a stavanie „ MÁJA“, ktoré sa budú konať v sobotu 29. apríla 2023 od 13:00.

Registrácia účastníkov varenia guláša bude o 13:00 hod. pri obecnom úrade. Do súťaže sa môžu prihlásiť trojčlenné družstvá do 27. apríla 2023 u starostky obce. Je potrebné, aby si zabezpečili kotlík na varenie minimálne 10 l guláša, varechu, naberačku, mäso, všetky suroviny a hlavne dobrú náladu. Variť sa začne od 13:30 hodiny do 16:30 hodiny. Obec zabezpečí drevo na kúrenie, chlieb, misky na guláš, lyžičky.

Šikovné gazdinky sa môžu zapojiť do súťaže s prezentáciou receptov a malou ochutnávkou zhotovených pokrmov, koláčov, buchiet, langošov, lokší, zákuskov a iných už zabudnutých dobrôt, ktoré treba priniesť do 16:00 hodiny na Obecný úrad. Do súťaže sa môžete prihlásiť do 28. apríla 2022 u starostky obce. Od 17:00 bude stavanie „MÁJA“. Následne prebehne vyhodnotenie gulášov, pokrmov, koláčov a voľná zábava, je pripravené čapované pivo, kofola a výborný guláš 🙂

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka.

Prispejte na vznešený cieľ v rámci Dňa narcisov 2023

Liga proti rakovine prosí občanov, aby sa opäť zapojili do dlhoročnej aktivity v boji proti zákernému ochoreniu v rámci Dňa narcisov 2023, ktorý bude tento rok 20. apríla. Liga zároveň upozorňuje aj na podvodných zberačov finančných darov. Z toho dôvodu je možné od 17. do 28. apríla 2023 bezpečne prispieť aj zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 (cena je 3€) alebo prevodom na účet SK 09 0900 0000 0054 5454 5454.