Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Šalgočka má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími právnymi predpismi, ktoré zohľadňujú podmienky stanovené smernicou EÚ 2016/2012 zo dňa 26. októbra 2016 o prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.salgocka.sk

Štruktúra informácií prezentovaných na webovom sídle

Štruktúra informácií prezentovaných na tomto webovom sídle bola vytvorená podľa špecifikácie W3C (World Wide Web Consortium) HTML 5 kaskádovými štýlmi CSS 3. Vzhľad stránok webového sídla a ich funkčnosť sú čiastočne prispôsobené pre používanie zdravotne znevýhodnených užívateľov. Dodržiavanie platných noriem má zabezpečiť správne zobrazenie stránok webového sídla vo väčšine aktuálnych internetových prehliadačoch a väčšine používaných zariadení vrátane mobilných zariadení typu smartfón alebo tablet.

Stav súladu so zákonnými normami

Webové sídlo Obce Šalgočka je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a príslušnými vykonávacími predpismi, ktoré zohľadňujú podmienky stanovené smernicou EÚ 2016/2012 z dôvodu nedostatočne prístupného obsahu alebo vzhľadom na nižšie uvedené výnimky.

Prístupnosť obsahu

Na webovom sídle Obce Šalgočka sú informácie okrem jazyka HTML (Hypertext Markup Language) prezentované aj prostredníctvom súborov vo formáte .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx. V tomto formáte sú informácie prezentované v prípade, že informácie obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré jazyk HTML nepodporuje, alebo prezentované informácie sú príliš rozsiahle. Formáty .pdf, .doc a .docx sú vhodné pre tlač. Na zobrazenie týchto dokumentov je možné použiť softvéry Adobe Reader, Word Viewer alebo integrovaný nástroj v prípade niektorých internetových prehliadačov (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome).

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie o prístupnosti bolo vypracované dňa 08.01.2020 na základe vykonávacieho rozhodnutia EÚ 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou EÚ 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií.

Toto vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 06.12.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Obec Šalgočka má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla pre všetkých jeho návštevníkov na základe vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti a robustnosti. Podnety pre zlepšenie prístupnosti webového sídla je možné posielať na kontakt:

Obec Šalgočka
Šalgočka 135
925 54 Šalgočka

Telefón: 031/786 1105, 0904 761 105
Email: obecnyurad@salgocka.sk

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora sa podľa článku 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2012 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt povereným presadzovaním tejto smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Webové sídlo

Vyhlásenie prevádzkovateľa webového sídla

Toto webové sídlo prevádzkuje Obec Šalgočka. Webové sídlo využíva open-source redakčný systém WordPress vyvinutý WordPress Foundation.

Spôsob, akým webové sídlo pracuje s osobnými údajmi návštevníkov vrátane možnosti spravovania súborov Cookies, je popísaný v sekcii Ochrana osobných údajov.

Spustenie webového sídla

Aktuálna verzia webového sídla bola spustená v marci 2011.

Správnosť obsahu webového sídla

Za správnosť obsahu prezentovaného na stránkach tohto webového sídla zodpovedá:

Obec Šalgočka
Šalgočka 135
925 54 Šalgočka

Telefón: 031/786 1105, 0904 761 105
Email: obecnyurad@salgocka.sk