Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje schválený Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2022 s obsahom:

 1.  Rozpočet obce na rok 2022
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. štátnemu rozpočtu
  2. štátnym fondom
  3. rozpočtom VÚC

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2022 (.pdf)

 

 

Návrh Záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje Návrh záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2022 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2022
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. štátnemu rozpočtu
  2. štátnym fondom
  3. rozpočtom VÚC

Záverečný účet obce za rok 2022 – návrh (.pdf)
Plnenie príjmov za rok 2022 (.pdf)
Plnenie výdavkov za rok 2022 (.pdf)

 

Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2021, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Šalgočke dňa 30.05.2022 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2021
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2021
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2021
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2021
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Šalgočka za rok 2021 (.pdf)

Návrh záverečného účtu Obce Šalgočka za rok 2021

Obec Šalgočka zverejňuje návrh záverečného účtu Obce Šalgočka za rok 2021.

Pripomienkovanie k návrhu záverečného účtu za rok 2021 je možné podať najneskôr 15 dní od zverejnenia. Počas tejto lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku:

 • písomne na adresu Obecného úradu Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka
 • odovzdať v podateľni Obecného úradu Šalgočka
 • e-mailom na adresu obecnyurad@salgocka.sk
 • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade Šalgočka

Pripomienkou je možné v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh Záverečného účtu Obce Šalgočka za rok 2021 (.pdf)

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2020

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet za rok 2020 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2020
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2020
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2020
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2020 (.pdf)