Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2024.

Tematické kontroly:

 1. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2024 -30.06.2024
 2. Kontrola inventarizácie majetku za rok 2023

Pravidelné kontroly:

 • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2024 – 30.06.2024
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2024 – 30.06.2024
 • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.1.2024-30.06.2024

Ostatné kontroly:

 • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2023.
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2024.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2023

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2023.

 • Tematické kontroly:
  • Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 01.06.2023-01.11.2023
 • Pravidelné kontroly:
  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.7.2023 – 30.12.2023
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.7.2023 – 30.12.2023
  • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.7.2023-30.12.2023
 • Ostatné kontroly:
  • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.
 • Stanoviská Hlavného kontrolóra:
  • Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026
  • Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2024.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2023 (.pdf)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2022

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2022.

Tematické kontroly:

 • Kontrola inventarizácie majetku
 • Kontrola zverejňovania zmlúv, Fa a objednávok za I.polrok 2022

Pravidelné kontroly:

 • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2022 – 30.06.2022
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2022 – 30.6.2022
 • Účasť na zastupiteľstvách OZ

Ostatné kontroly:

 • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 • Vypracovanie správy o k.č za rok 2021
 • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2021
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.

Tematické kontroly:

 • Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.7.2021 -30.12.2021

Pravidelné kontroly:

 • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.7.2021 – 30.12.2021
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.7.2021 – 30.12.2021
 • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.7.2021-30.12.2021

Ostatné kontroly:

 • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 • Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu na roky 2022, 2023,2024
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2022.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.

Tematické kontroly:

 1. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej ročnej účtovnej závierky. Rok 2020
 2. Kontrola majetku obce
 3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2021 -30.6.2021

Pravidelné kontroly:

 1. •Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2021 – 30.06.2021
 2. •Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2021 – 30.6.2021

Ostatné kontroly:

Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 •  Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020.
 • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020.
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2021.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladá kontrolórka obce Daniela Trnková Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. POLROK 2020.

 1. Následná finančná kontrola účtovných dokladov OÚ Šalgočka za obdobie roku 2020 so zameraním na čerpanie rozpočtu na tovary a služby (doklady FA mesiace Január – Október 2020)
 2. Kontrola smernice o spôsobe vykonávania finančnej kontroly v podmienkach obce Šalgočka
 3. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov za obdobie Január – Október 2020
 4. Kontrola plnenia uznesení za II. polrok 2020
 5. Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2021
 6. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok 2021.