Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.

Tematické kontroly:

 • Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.7.2021 -30.12.2021

Pravidelné kontroly:

 • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.7.2021 – 30.12.2021
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.7.2021 – 30.12.2021
 • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.7.2021-30.12.2021

Ostatné kontroly:

 • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 • Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu na roky 2022, 2023,2024
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2022.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.

Tematické kontroly:

 1. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej ročnej účtovnej závierky. Rok 2020
 2. Kontrola majetku obce
 3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2021 -30.6.2021

Pravidelné kontroly:

 1. •Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2021 – 30.06.2021
 2. •Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2021 – 30.6.2021

Ostatné kontroly:

Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 •  Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020.
 • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020.
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2021.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladá kontrolórka obce Daniela Trnková Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. POLROK 2020.

 1. Následná finančná kontrola účtovných dokladov OÚ Šalgočka za obdobie roku 2020 so zameraním na čerpanie rozpočtu na tovary a služby (doklady FA mesiace Január – Október 2020)
 2. Kontrola smernice o spôsobe vykonávania finančnej kontroly v podmienkach obce Šalgočka
 3. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov za obdobie Január – Október 2020
 4. Kontrola plnenia uznesení za II. polrok 2020
 5. Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2021
 6. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok 2021.

 

Návrh plánu kontrolnej činností hlavného kontrolóra – 1. polrok 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladá kontrolórka obce Daniela Sklenárová Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2017.

Tematické kontroly:

 1. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej ročnej účtovnej závierky. Rok 2016
 2. Kontrola majetku obce
 3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2017 -30.6.2017

Pravidelné kontroly:

 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2017 – 30.06.2017
 2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2017 – 30.6.2017

Ostatné kontroly:

 1. Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
 2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2016.
 3. Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2017.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018-2019

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o obecnom zriadení“) kontrolórka Obce Šalgočka Daniela Sklenárová predkladá  odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 – 2019:

Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Šalgočke na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 (.pdf)