Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2024.

Tematické kontroly:

 1. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2024 -30.06.2024
 2. Kontrola inventarizácie majetku za rok 2023

Pravidelné kontroly:

 • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2024 – 30.06.2024
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2024 – 30.06.2024
 • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.1.2024-30.06.2024

Ostatné kontroly:

 • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2023.
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2024.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2023

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2023.

 • Tematické kontroly:
  • Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 01.06.2023-01.11.2023
 • Pravidelné kontroly:
  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.7.2023 – 30.12.2023
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.7.2023 – 30.12.2023
  • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.7.2023-30.12.2023
 • Ostatné kontroly:
  • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.
 • Stanoviská Hlavného kontrolóra:
  • Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026
  • Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2024.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2023 (.pdf)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2022

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2022.

Tematické kontroly:

 • Kontrola inventarizácie majetku
 • Kontrola zverejňovania zmlúv, Fa a objednávok za I.polrok 2022

Pravidelné kontroly:

 • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2022 – 30.06.2022
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2022 – 30.6.2022
 • Účasť na zastupiteľstvách OZ

Ostatné kontroly:

 • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 • Vypracovanie správy o k.č za rok 2021
 • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2021
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.

Tematické kontroly:

 • Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.7.2021 -30.12.2021

Pravidelné kontroly:

 • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.7.2021 – 30.12.2021
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.7.2021 – 30.12.2021
 • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.7.2021-30.12.2021

Ostatné kontroly:

 • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 • Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu na roky 2022, 2023,2024
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2022.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.

Tematické kontroly:

 1. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej ročnej účtovnej závierky. Rok 2020
 2. Kontrola majetku obce
 3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2021 -30.6.2021

Pravidelné kontroly:

 1. •Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2021 – 30.06.2021
 2. •Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2021 – 30.6.2021

Ostatné kontroly:

Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 •  Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020.
 • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020.
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2021.