Rady ako zabrániť požiarom v zimnom období

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky v nadchádzajúcom zimnom období odporúča venovať zvýšenú pozornosť príčinám vzniku požiaru a dobrým radám, ako predchádzať jeho vzniku. Príčiny vzniku požiaru v tomto období sú:

 • nesprávna obsluha vykurovacieho telesa
 • nesprávna obsluha tepelného spotrebiča pri varení
 • sušenie horľavých materiálov
 • horľavé látky pri vykurovacom telese
 • manipulácia s otvoreným ohňom a so žeravým popolom
 • poruchy a opotrebenie vykurovacieho telesa a dymovodu
 • netesné alebo chýbajúce komínové dvierka
 • zamurovaná hrada v komíne
 • špára v komíne

Dobré rady na ochranu Vás, Vašich blízkych a Vášho majetku:

 • Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru.
 • Nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh.
 • Inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu.
 • Dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a  aby boli odborne zaústené do komínových prieduchov.
 • Popol z vykurovacích telies vysýpajte vždy riadne vychladnutý a zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.
 • V zimnom období vytvárajú požiarne nebezpečenstvo rôzne provizórne a nevyhovujúce udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby ste z výrobkov mali aj úžitok.
 • Nezabúdajte, že aj vianočný stromček a rôzna zábavná pyrotechnika pôsobiace radosť najmä deťom, už mnohokrát narušili čaro sviatkov vznikom požiaru.
 • Dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie.
 • Dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhých palív a iné materiály.

Dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi a urobte všetko preto, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 07.12.2021

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.12.2021 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30 do 13:00 hod.: Šalgočka č. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 151, 518/8, 522/17, 522/18, 522/19, 522/20, 522/22.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Farské oznamy od 8. do 14. novembra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. novembra 2021.

Čítať ďalej