Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka

Obec Šalgočka ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel zabezpečuje prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka.

Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka – plné znenie (.pdf)

Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 00a Základné údaje – riešenie územného plánu (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 00b – tabuľka ppf (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 01 UPN-O širšie vzťahy (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 02 UPN-O Šalgočka, komplexný návrh (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 03 UPN-O Šalgočka, doprava (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 04 ÚPN-O Šalgočka, vodné hospodárstvo (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 05 UPN-O Šalgočka, energetika (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 06 UPN-O Šalgočka, použitie pf (.pdf)
Územný plán obce Šalgočka – Zmena 2/2018 – Návrh – 07 ÚPN-O Šalgočka, sch.záv.časti a VPS (.pdf)

 

Zmeny a doplnky územného plánu 01/2016

00a Územný plán obce Šalgočka – zmena 1/2016 – čistopis (.pdf)
00b Územný plán obce Šalgočka – zmena 1/2016 – tabuľka (.pdf)
01 Územný plán Obce Šalgočka – zmena 1/2016 – širšie vzťahy (.pdf)
02 Územný plán Obce Šalgočka – zmena 1/2016 – komplexný návrh priestorového usporiadania (.pdf)
03 Územný plán Obce Šalgočka – zmena 1/2016 – doprava (.pdf)
04 Územný plán Obce Šalgočka – zmena 1/2016 – vodné hospodárstvo (.pdf)
05 Územný plán Obce Šalgočka – zmena 1/2016 – energetika a telekomunikácie (.pdf)
06 Územný plán Obce Šalgočka – zmena 1/2016 – použitie PF na nepoľnohospodárske účely (.pdf)
07 Územný plán Obce Šalgočka – zmena 1/2016 – schéma záväzných častí a VPS (.pdf)

Uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 zo dňa 14.12.2106

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka po prerokovaní:

Berie na vedomie

  1. správu o prerokovaní Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka (príloha č. 1)
  2. stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka
  3. stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania zo dňa 07.12.2016 zn.. OU-TT-OVBP1-2016/036526/Há, z preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka podľa § 25 stavebného zákona

Schvaľuje

  1. Zmeny a doplnky 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka,
  2. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka (príloha č. 2)
  3. VZN č. 02/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka

Ukladá

  1. zabezpečiť zverejnenie VZN č. 02/2016. Termín: ihneď po schválení Zmien a doplnkov 01/2016
  2. označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka schvaľovacou doložkou. Termín : do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 01/2016
  3. vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR. Termín : do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 01/2016
  4. zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka v obci (Obecný úrad Šalgočka), na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Seredi). Termín: do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 01/2016

Príloha č. 1 k uzneseniu Obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 – správa o postupe obstarávania a prerokovania (.pdf)

Príloha č. 2 k uzneseniu Obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 – vyhodnotenie pripomienkového verejného prerokovania k návrhu riešenia – zmeny a doplnky 02/2016 územného plánu Obce Šalgočka (.pdf)

 

Územný plán obce

01 – Čistopis (.pdf)
02 – Tabuľka PPF (.pdf)
03 – Záväzná časť (.pdf)

01 – Širšie vzťahy (.jpg)
02 – Záujmové územie – kataster (.jpg)
04 – Doprava (.jpg)
05 – Vodné hospodárstvo (.jpg)

07 – Energetika a telekomunikácie (.jpg)
08 – Perspektívne využitie PPF (.jpg)
09 – Ochrana prírody a tvorba krajiny (.jpg)