Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2022

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2022.

Tematické kontroly:

  • Kontrola inventarizácie majetku
  • Kontrola zverejňovania zmlúv, Fa a objednávok za I.polrok 2022

Pravidelné kontroly:

  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2022 – 30.06.2022
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2022 – 30.6.2022
  • Účasť na zastupiteľstvách OZ

Ostatné kontroly:

  • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

  • Vypracovanie správy o k.č za rok 2021
  • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2021
  • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2022