Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 42/ 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Všeobecné informácie

Čo má každý vedieť pri mimoriadnej udalosti (.pdf)

Odporúčania pre obyvateľstvo pri mimoriadnej udalosti (.pdf)

Špecifické informácie pre obyvateľov obce Šalgočka

Informácie pre verejnosť – Obec Šalgočka (.pdf)

Výpis z aktuálnej analýzy územia okresu Galanta (.pdf)