Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 42/ 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Všeobecné informácie

Čo má každý vedieť pri mimoriadnej udalosti – príručka pre obyvateľstvo
Integrovaný záchranný systém
Evakuácia
Jednoduché úkryty JUBS – pomôcka
Odporúčania pre obyvateľstvo pri vzniku MU
Výpis z analýzy územia okresu Galanta – 14.1. 2019

Špecifické informácie pre obyvateľov obce Šalgočka

Informácie pre verejnosť – Šalgočka