Rady ako zabrániť požiarom v zimnom období

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky v nadchádzajúcom zimnom období odporúča venovať zvýšenú pozornosť príčinám vzniku požiaru a dobrým radám, ako predchádzať jeho vzniku. Príčiny vzniku požiaru v tomto období sú:

 • nesprávna obsluha vykurovacieho telesa
 • nesprávna obsluha tepelného spotrebiča pri varení
 • sušenie horľavých materiálov
 • horľavé látky pri vykurovacom telese
 • manipulácia s otvoreným ohňom a so žeravým popolom
 • poruchy a opotrebenie vykurovacieho telesa a dymovodu
 • netesné alebo chýbajúce komínové dvierka
 • zamurovaná hrada v komíne
 • špára v komíne

Dobré rady na ochranu Vás, Vašich blízkych a Vášho majetku:

 • Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru.
 • Nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh.
 • Inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu.
 • Dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a  aby boli odborne zaústené do komínových prieduchov.
 • Popol z vykurovacích telies vysýpajte vždy riadne vychladnutý a zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.
 • V zimnom období vytvárajú požiarne nebezpečenstvo rôzne provizórne a nevyhovujúce udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby ste z výrobkov mali aj úžitok.
 • Nezabúdajte, že aj vianočný stromček a rôzna zábavná pyrotechnika pôsobiace radosť najmä deťom, už mnohokrát narušili čaro sviatkov vznikom požiaru.
 • Dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie.
 • Dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhých palív a iné materiály.

Dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi a urobte všetko preto, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.