Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 11.12.2020

Obec Šalgočka zverejňuje Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ktorá nadobúda platnosť 11. decembra, resp. 14. decembra 2020.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 11.12.2020 – úplné znenie (.pdf)

Farské oznamy od 7. do 13. decembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 13. decembra 2020.

Čítať ďalej

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 08.12.2020

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08. decembra 2020 o 16:00 hod. s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh VZN o odpadoch – cena za vývoz TKO
 4. Návrh VZN o miestnych poplatkoch
 5. Stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF na rok 2020
 6. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, 2022, 2023
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a prerokovanie výhľadového rozpočtu na rok 2022, 2023
 8. Plán kontrolných činností na 1. polrok 2021
 9. Rozpočtové opatrenia k 30.11.2020
 10. Rôzne
 11. Záver

 

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie na stavbu Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy

Stavebník zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363, podal  dňa  18.8.2020  na Obecný úrad v Šalgočke  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“, na pozemkoch  reg. „C“   parcela číslo  317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka, na umiestnenie ktorej bolo vydané obcou Šalgočka  rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 370/ÚPaSP 1292/2019/2020  zo dňa 19.3.2020, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.5.2020.  

Obec Šalgočka, príslušný špeciálny  stavebný úrad podľa  § 3a zákona číslo 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť investora podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti  rozhodol takto: podľa 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  povoľuje stavbu: „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“ pre  stavebníka: na pozemkoch  reg. „C“   parcela číslo  317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy – úplné znenie (.pdf)