Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 08.12.2020

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08. decembra 2020 o 16:00 hod. s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh VZN o odpadoch – cena za vývoz TKO
 4. Návrh VZN o miestnych poplatkoch
 5. Stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF na rok 2020
 6. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, 2022, 2023
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a prerokovanie výhľadového rozpočtu na rok 2022, 2023
 8. Plán kontrolných činností na 1. polrok 2021
 9. Rozpočtové opatrenia k 30.11.2020
 10. Rôzne
 11. Záver

 

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie na stavbu Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy

Stavebník zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363, podal  dňa  18.8.2020  na Obecný úrad v Šalgočke  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“, na pozemkoch  reg. „C“   parcela číslo  317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka, na umiestnenie ktorej bolo vydané obcou Šalgočka  rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 370/ÚPaSP 1292/2019/2020  zo dňa 19.3.2020, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.5.2020.  

Obec Šalgočka, príslušný špeciálny  stavebný úrad podľa  § 3a zákona číslo 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť investora podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti  rozhodol takto: podľa 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  povoľuje stavbu: „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“ pre  stavebníka: na pozemkoch  reg. „C“   parcela číslo  317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy – úplné znenie (.pdf)