Verejná vyhláška – začatie konania o dodatočnom povolení stavby – Zuzana Opltová

Stavebníčka Zuzana Opltová rod. Polášová, zastúpená Tomáš Chatrnúch, podali 13.5.2022 na Obecný úrad v Šalgočke žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby spojeného s kolaudačným konaním na stavbu „SO.02 – Garáž s letnou kuchyňou“, „SO.03 – Sklad“, na pozemku parcela číslo 77/8, katastrálne územie Šalgočka, obec Šalgočka. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním.

Obec Šalgočka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 61 ods. 1 a § 88a, a § 142h ods. a), stavebného zákona začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.7.2022 o 9,00 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Šalgočke.

Verejná vyhláška – začatie konania o dodatočnom povolení stavby – Zuzana Opltová – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)

Správne konanie – vydanie súhlasu na výrub stromov a krov + ústne pojednávanie a obhliadka

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“), podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje, že dňom 16. 05. 2022 začalo správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 19 ks stromov a 70 m2 krov na pozemku KN registra „C“ parc. č. 318/2 kat. úz. Šalgočka a súčasne v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 správneho poriadku
nariaďuje ústne pojednávanie vo vyššie uvedenej veci, spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 29. 06. 2022 o 9,30 hod. so zrazom pozvaných účastníkov na mieste výrubu.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Obce Šalgočka o vydanie súhlasu na výrub stromov a krov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 04.07.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vojtech Dajč (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Peter Behúl

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú doporučenú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 17.06.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Peter Behúl (.pdf)

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva – parcela č. CKN 93/1 zastavaná plocha a 121/1 ostatná plocha

Obec Šalgočka zverejňuje v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva Obec Šalgočka je vlastníkom nehnuteľnosti: parcela č. CKN 93/1 zastavaná plocha a 121/1 ostatná plocha evidovaných na LV 599  v k.ú. Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva – parcela č. CKN 93/1 zastavaná plocha a 121/1 ostatná plocha (.pdf)

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva – pozemok 78/12

Obec Šalgočka zverejňuje v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva Obec Šalgočka je vlastníkom nehnuteľnosti:

  • pozemok parcelné číslo 78/12 o výmere 1730 m², ostatná plocha

zapísaná na LV 400 v k.ú. Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta.

Zámer na odpredaj pozemkov – pozemok 78/12 (.pdf)
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu zámeny pozemkov (.pdf)