Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2020

Starostka obce oznamuje všetkým dobrým deťom do 15 rokov (ktorí ešte navštevujú 9. ročník ZŠ) s trvalým pobytom v Šalgočke, že do našej obce príde svätý Mikuláš so svojim sprievodom, aby Vám rozdal mikulášsku nádielku v nedeľu 6. 12. 2020 o 14.00 hodine.

Prosíme deti a rodičov aby na Mikuláša čakali na priedomí. Svätý Mikuláš so svojim sprievodom bude vychádzať od obecného úradu smerom na ihrisko, potom smerom ku kaštieľu na hlavnú cestu smerom na Zemianske Sady, späť ku kostolu okolo parku k bytovkám, do ulice pri cintoríne,  po hlavnej ceste do ulice pri transformátore, po hlavnej smerom na Dvorníky. 

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a ich zverejnením na internetovej stránky obce Šalgočka.

 

Farské oznamy od 30. novembra do 6. decembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 30. novembra do 6. decembra 2020.

Čítať ďalej

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.

Tematické kontroly:

 1. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej ročnej účtovnej závierky. Rok 2020
 2. Kontrola majetku obce
 3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2021 -30.6.2021

Pravidelné kontroly:

 1. •Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2021 – 30.06.2021
 2. •Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2021 – 30.6.2021

Ostatné kontroly:

Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 •  Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020.
 • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020.
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2021.

Farské oznamy od 23. do 29. novembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. novembra 2020.

Čítať ďalej

Návrh dodatku č. 3/2020 ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/0219 VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 77 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vydáva tento návrh dodatku č. 3/2020 zmena sadzby poplatku na rok 2021 ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/0219 všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka.

Návrh dodatku č. 3/2020 ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/0219 VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady – úplné znenie (.pdf)

 

Informácia o začatí správneho konania – Obec Zemianske Sady

Informácia o začatí správneho konania v zmysle ustanovenia § 82 ods.7 zákona č. 543/2002Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov( ďalej len“ zákon“, v znení zákona č. 408/2011Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán:  Obec ŠALGOČKA
Číslo spisu: 714/2020
Dátum podania:  19. 11.  2020
Žiadateľ:  Obec Zemianske Sady
Predmet konania: Výrub dreviny 1 kus Breza previsnutá Betula Pendula
Popis konania v zmysle platnej legislatívy:
 1. Žiadosť
 2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania
 3. spojeného s miestnym zisťovaním
 4. Zápisnica
 5. Rozhodnutie
Dotknuté územie a katastrálne územie:  p. č. CKN 124/2, katastrálne územie Zemianske Sady
Dôvod podania:  poškodzovanie strechy altánku v priestoroch Základnej školy.
Lehota na doručenie písomného alebo Elektronického potvrdenia záujmu byť Účastníkom v zmysle § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 30. 11. 2020

Kontakt: Helena Mesárošová, č. t. 031/7861105, 0915890154, obecnyurad@salgocka.sk