Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.12.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.12.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh VZN o odpadoch – cena za vývoz TKO
 4. Návrh VZN o miestnych poplatkoch
 5. Stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF na rok 2020
 6. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, 2022, 2023
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a prerokovanie výhľadového rozpočtu na rok 2022, 2023
 8. Plán kontrolných činností na 1. polrok 2021
 9. Rozpočtové opatrenie k 30. 11. 2020
 10. Rôzne
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.12.2020 (.pdf)

Zriadenie nového bezplatného odberného miesta v Seredi

Od 9. decembra 2020 majú občania možnosť využiť novozriadené bezplatné odberné miesto a dať sa otestovať antigénovým testom na ochorenie COVID-19. Zriadené je vo vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici. Od 10. decembra 2020 prebieha testovanie počas pracovných dní (pondelok – piatok) od 10.00 do 12.00 hod. a od 12:45 do 18:00 hod. Testovanie prebieha v poradí, v akom záujemcovia prichádzajú na odberné miesto. Na testovanie nie je možné sa objednať.

 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 11.12.2020

Obec Šalgočka zverejňuje Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ktorá nadobúda platnosť 11. decembra, resp. 14. decembra 2020.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 11.12.2020 – úplné znenie (.pdf)