Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Zloženie sľubu náhradníka pani Angely Žákovej za poslanca obecného zastupiteľstva v Šalgočke
 4. Návrh VZNO o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Šalgočka
 5. Úprava poplatku za vývoz TKO
 6. Stanovisko k návrhu rozpočtu kontrolórky obce na rok 2017-2019
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
 8. Plán kontrolných činností na I. polrok 2017
 9. Schválenie zmien a doplnkov Územného plánu obce Šalgočka
 10. Úprava rozpočtovaných položiek na rok 2016
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016 (.pdf)

Návrh plánu kontrolnej činností hlavného kontrolóra – 1. polrok 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladá kontrolórka obce Daniela Sklenárová Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2017.

Tematické kontroly:

 1. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej ročnej účtovnej závierky. Rok 2016
 2. Kontrola majetku obce
 3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2017 -30.6.2017

Pravidelné kontroly:

 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2017 – 30.06.2017
 2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2017 – 30.6.2017

Ostatné kontroly:

 1. Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
 2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2016.
 3. Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2017.

Farské oznamy od 18. do 25. decembra 2016

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 4. Adventnú nedeľu od 18. do 25. decembra 2016.

Živé jasličky v komunite cenacolo

Skutočný a najkrajší príbeh všetkých čias! Áno! To je narodenie malého Ježiška. Prišiel aby potešil zarmútených, vytiahol nás z temnoty nášho života a daroval nám svoju nekonečnú lásku.

O túto radosť sa chceme podeliť s celým svetom. A preto aj vás pozývame na Živé jasličky ku nám do Komunity Cenacolo na Včelársku Paseku, v blízkosti obce Kráľová pri Senci v troch termínoch 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 1700

bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09

Na všetkých sa veľmi tešíme.

Farské oznamy od 18. do 25. decembra 2016 (.pdf)

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018-2019

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o obecnom zriadení“) kontrolórka Obce Šalgočka Daniela Sklenárová predkladá  odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 – 2019:

Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Šalgočke na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 (.pdf)

VZN č. 2/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka.

VZN Obce Šalgočka č. 2/2016 (.pdf)

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2016 (.pdf)

Uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 zo dňa 14.12.2106

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka po prerokovaní:

Berie na vedomie

 1. správu o prerokovaní Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka (príloha č. 1)
 2. stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka
 3. stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania zo dňa 07.12.2016 zn.. OU-TT-OVBP1-2016/036526/Há, z preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka podľa § 25 stavebného zákona

Schvaľuje

 1. Zmeny a doplnky 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka,
 2. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka (príloha č. 2)
 3. VZN č. 02/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka

Ukladá

 1. zabezpečiť zverejnenie VZN č. 02/2016. Termín: ihneď po schválení Zmien a doplnkov 01/2016
 2. označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka schvaľovacou doložkou. Termín : do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 01/2016
 3. vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR. Termín : do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 01/2016
 4. zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka v obci (Obecný úrad Šalgočka), na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Seredi). Termín: do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 01/2016

Príloha č. 1 k uzneseniu Obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 – správa o postupe obstarávania a prerokovania (.pdf)

Príloha č. 2 k uzneseniu Obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 – vyhodnotenie pripomienkového verejného prerokovania k návrhu riešenia – zmeny a doplnky 02/2016 územného plánu Obce Šalgočka (.pdf)