Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2021. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2020
 4. Úprava rozpočtových opatrení
 5. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
 6. Žiadosť o prerokovanie zmeny územného plánu na priemyselnú zónu pri parcele C317/54
 7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie pre obec
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2021 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.12.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.12.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh VZN o odpadoch – cena za vývoz TKO
 4. Návrh VZN o miestnych poplatkoch
 5. Stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF na rok 2020
 6. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, 2022, 2023
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a prerokovanie výhľadového rozpočtu na rok 2022, 2023
 8. Plán kontrolných činností na 1. polrok 2021
 9. Rozpočtové opatrenie k 30. 11. 2020
 10. Rôzne
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.12.2020 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.09.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
 4. Dopad koronakrízy na rozpočet obce – návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR
 5. Rozpočtové opatrenie k 31. 08. 2020
 6. Žiadosť p. Zuzany Opltovej zo Zemianskych Sadov o právo prechodu a uloženie energetických sieti na parcele E číslo 524/1.
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.06.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019
 4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
 5. Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2019
 6. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020
 7. Návrh spoločenských podujatí v druhom polroku 2020 po Corona kríze – uvítanie detí do života, hodové slávnosti – Šarkaniáda, posedenie s dôchodcami, Mikuláš
 8. Ukončenie činnosti TJ Poľnohospodár Šalgočka
 9. Návrh revitalizácie parku pod cintorínom a v objekte kostola
 10. Rôzne
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.06.2020 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.04.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.04.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj pozemkov odčlenených z parc. Č. 73/1 geometrickým plánom podľa zverejneného zámeru obce na odpredaj pozemku zo dňa 24.02.2020.
 4. Rozpočtové opatrenia za 1. štvrťrok 2020 – predkladá ekonómka obce.
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.04.2020 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o činnosti kontrolórky obce za druhý polrok 2019
 4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti  za rok 2019
 5. VZN o ochrannom pásme cintorína 1/2020
 6. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2019
 7. Úprava rozpočtových položiek za 4. štvrťrok 2019
 8. Informácia o zámene a odpredaji obecných pozemkov na parcele č. 73/1
 9. Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2020 (.pdf)