Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.06.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.06.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Ponuka na pripojenie optickej internetovej siete
 4. Správa kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2022
 5. Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2022
 6. Návrh plánu činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2023
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. Žiadosť o Zmeny a doplnky územného plánu č. 4 lokalita Pri Kríži
 9. Informácia o technickom stave tribúny na futbalovom ihrisku
 10. Dodatok č. 1/2023 k VZN zo dňa 25. 3. 2004 o o určení školského obvodu – spádovej materskej školy pre obec Šalgočka.
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.06.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.03.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.03.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Zmena kúpnej zmluvy p. Spodniak
 6. Zmluva o spolupráci pri obstaraní Zmien a doplnkov územného plánu spoločnosť Sensun na IBV Za kostolom
 7. Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2023
 8. Projektová štúdia IBV Pri kríži, investor Zuzana Opltová
 9. Prestavba polyfunkčnej budovy, investor Zuzana Opltová
 10. Program hospodárskeho rozvoj a sociálneho rozvoja obce Šalgočka
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.03.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Zásady rozpočtového hospodárenia obce
 4. Zámer obce o vlastnícke vysporiadanie pozemku parcelné číslo 66
 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Róbert Klemensich a manželka pri rodinnom dome.
 6. Úprava VZN o vývoze TKO – úprava ceny za odvoz TKO
 7. Odmeňovací poriadok obce
 8. Správa k návrhu rozpočtu na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
 11. Rozpočtové opatrenia
 12. Návrh zmeny a doplnkov územného plánu obce od spoločnosti Sensun s.r.o. Hlohovec na IBV v lokalite „ZA KOSTOLOM“
 13. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na vjazd z parcely EKN 524/1 – Opltová Zuzana
 14. Rôzne
 15. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022 (.pdf)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.11.2022. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o  zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  3. zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  4. zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  5. vystúpenie starostky
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 5. Určenie platu starostu obce
 6. Diskusia
 7. Záver

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.09.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Predloženie audítorskej správy a overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.07.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.07.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Technicko-organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
 4. Určenie volebného obvodu
 5. Určenie počtu volených poslancov do obecného zastupiteľstva
 6. Určenie úväzku starostu obce na nové volebné obdobie 2022 – 2026
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.07.2022 (.pdf)

Čítať ďalej