Farské oznamy od 18. do 25. decembra 2016

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 4. Adventnú nedeľu od 18. do 25. decembra 2016.

Živé jasličky v komunite cenacolo

Skutočný a najkrajší príbeh všetkých čias! Áno! To je narodenie malého Ježiška. Prišiel aby potešil zarmútených, vytiahol nás z temnoty nášho života a daroval nám svoju nekonečnú lásku.

O túto radosť sa chceme podeliť s celým svetom. A preto aj vás pozývame na Živé jasličky ku nám do Komunity Cenacolo na Včelársku Paseku, v blízkosti obce Kráľová pri Senci v troch termínoch 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 1700

bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09

Na všetkých sa veľmi tešíme.

Farské oznamy od 18. do 25. decembra 2016 (.pdf)

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018-2019

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o obecnom zriadení“) kontrolórka Obce Šalgočka Daniela Sklenárová predkladá  odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 – 2019:

Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Šalgočke na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 (.pdf)

VZN č. 2/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka.

VZN Obce Šalgočka č. 2/2016 (.pdf)

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2016 (.pdf)

Uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 zo dňa 14.12.2106

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka po prerokovaní:

Berie na vedomie

  1. správu o prerokovaní Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka (príloha č. 1)
  2. stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka
  3. stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania zo dňa 07.12.2016 zn.. OU-TT-OVBP1-2016/036526/Há, z preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka podľa § 25 stavebného zákona

Schvaľuje

  1. Zmeny a doplnky 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka,
  2. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka (príloha č. 2)
  3. VZN č. 02/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka

Ukladá

  1. zabezpečiť zverejnenie VZN č. 02/2016. Termín: ihneď po schválení Zmien a doplnkov 01/2016
  2. označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka schvaľovacou doložkou. Termín : do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 01/2016
  3. vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR. Termín : do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 01/2016
  4. zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka v obci (Obecný úrad Šalgočka), na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Seredi). Termín: do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 01/2016

Príloha č. 1 k uzneseniu Obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 – správa o postupe obstarávania a prerokovania (.pdf)

Príloha č. 2 k uzneseniu Obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 – vyhodnotenie pripomienkového verejného prerokovania k návrhu riešenia – zmeny a doplnky 02/2016 územného plánu Obce Šalgočka (.pdf)