Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Zloženie sľubu náhradníka pani Angely Žákovej za poslanca obecného zastupiteľstva v Šalgočke
 4. Návrh VZNO o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Šalgočka
 5. Úprava poplatku za vývoz TKO
 6. Stanovisko k návrhu rozpočtu kontrolórky obce na rok 2017-2019
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
 8. Plán kontrolných činností na I. polrok 2017
 9. Schválenie zmien a doplnkov Územného plánu obce Šalgočka
 10. Úprava rozpočtovaných položiek na rok 2016
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016 (.pdf)

Návrh plánu kontrolnej činností hlavného kontrolóra – 1. polrok 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladá kontrolórka obce Daniela Sklenárová Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2017.

Tematické kontroly:

 1. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej ročnej účtovnej závierky. Rok 2016
 2. Kontrola majetku obce
 3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2017 -30.6.2017

Pravidelné kontroly:

 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2017 – 30.06.2017
 2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2017 – 30.6.2017

Ostatné kontroly:

 1. Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
 2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2016.
 3. Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2017.