Farské oznamy od 27. novembra do 4. decembra 2016

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 1. adventnú nedeľu od 27. novembra do 4. decembra 2016:

Farské oznamy od 27. novembra do 4. decembra 2016 (.pdf)

Pozdrav z Vatikánu

Náš občan Pavol Daniš navštívil mesto Vatikán. Touto pohľadnicou zároveň pozdravuje celú obec Šalgočka.

pohladnica-vatikan-2016-1

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g),  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva tento N á v r h všeobecne záväzného nariadenia Obce Šalgočka č. 1/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šalgočka.

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi na území Obce Šalgočka (.pdf)

Pozvánka na strednutie s Mikulášom

Obecný úrad Šalgočka pozýva všetky dobré deti do 15 rokov na stretnutie s Mikulášom. Navštívi nás v pondelok 5. decembra 2016 o 17:30 v priestoroch Kultúrneho domu v Šalgočke. Pripravené je divadielko a sladká odmena.

mikulas-zm

Farské oznamy od 20. do 27. novembra 2016

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 34. nedeľu v cezročnom období od 20. do 27. novembra 2016:

Farské oznamy od 20. do 27. novembra 2016 (.pdf)