Návrh rozpočtu

Obec Šalgočka zverejňuje návrh obecného rozpočtu na rok 2017:

Návrh rozpočtu obce Šalgočka na rok 2017 (.pdf)

Farské oznamy od 27. novembra do 4. decembra 2016

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 1. adventnú nedeľu od 27. novembra do 4. decembra 2016:

Farské oznamy od 27. novembra do 4. decembra 2016 (.pdf)

Pozdrav z Vatikánu

Náš občan Pavol Daniš navštívil mesto Vatikán. Touto pohľadnicou zároveň pozdravuje celú obec Šalgočka.

pohladnica-vatikan-2016-1

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g),  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva tento N á v r h všeobecne záväzného nariadenia Obce Šalgočka č. 1/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šalgočka.

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi na území Obce Šalgočka (.pdf)

Pozvánka na strednutie s Mikulášom

Obecný úrad Šalgočka pozýva všetky dobré deti do 15 rokov na stretnutie s Mikulášom. Navštívi nás v pondelok 5. decembra 2016 o 17:30 v priestoroch Kultúrneho domu v Šalgočke. Pripravené je divadielko a sladká odmena.

mikulas-zm