Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018-2019

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o obecnom zriadení“) kontrolórka Obce Šalgočka Daniela Sklenárová predkladá  odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 – 2019:

Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Šalgočke na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 (.pdf)