VZN 1/2019 o postupe pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. s použitím ustanovenia § 11 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznieslo na týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce.

VZN 1/2019 o postupe pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce Šalgočka (.pdf)

 

VZN č. 2/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka.

VZN Obce Šalgočka č. 2/2016 (.pdf)

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2016 (.pdf)

Dodatok k VZN 1/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch vydáva tento Dodatok k VZN 1/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka:

Dodatok 1/2015 k VZN 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka (.pdf)

VZN č. 2/2014 o miestnych poplatkoch

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch vydáva pre územie obce Šalgočka toto VZN o miestnych poplatkoch.

VZN o miestnych poplatkoch na rok 2015 (.pdf)

VZN č. 1/2014 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Šalgočka. Obec Šalgočka na svojom území ukladá tieto miestne dane:

  • daň z nehnuteľností
  • daň za psa
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za predajné automaty
  • daň za nevýherné hracie prístroje
  • daň za jadrové zariadenie

VZN o miestnych daniach a TKO na rok 2015 (.pdf)

VZN č.3/2012 o rozpočtových pravidlách a nakladaní s finančnými prostriedkami

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka č. 3/2012 o rozpočtových pravidlách a nakladaní s finančnými prostriedkami obce Šalgočka. V súlade s § 6 a § 11 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (RPÚS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (RPVS), zák. č. doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VZN č.3/2012 o rozpočtových pravidlách a nakladaní s finančnými prostriedkami obce (.doc)