Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Zloženie sľubu náhradníka pani Angely Žákovej za poslanca obecného zastupiteľstva v Šalgočke
 4. Návrh VZNO o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Šalgočka
 5. Úprava poplatku za vývoz TKO
 6. Stanovisko k návrhu rozpočtu kontrolórky obce na rok 2017-2019
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
 8. Plán kontrolných činností na I. polrok 2017
 9. Schválenie zmien a doplnkov Územného plánu obce Šalgočka
 10. Úprava rozpočtovaných položiek na rok 2016
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016 (.pdf)