Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.05.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.05.2016. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o čerpaní rozpočtu za r. 2015, individuálna výročná správa obce Šalgočka za r.2015
 4. Záverečný účet obce za rok 2015
 5. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky audítorom
 6. Návrh dodatku k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 10.03.2003
 7. Schválenie platu starostky obce
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.05.2016 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.05.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.05.2016. Program:

 1. Otvorenie
 2. Predstavenie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
 3. Voľba kontrolóra obce
 4. Rôzne
 5. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.05.2016 (.pdf)

Záverečný účet obce, výročná a audítorská správa za rok 2016

Obec Šalgočka zverejňuje záverečný účet obce, výročnú správu obce a audítorskú správu obce za rok 2015, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom:

Audítorská správa obce Šalgočka za rok 2015 (.pdf)
Výročná správa obce Šalgočka za rok 2015 (.pdf)
Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2015 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh riešenia vyjednávania vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov futbalového ihriska TJ Poľnohospodár Šalgočka na základe výzvy od p. Marty Gálikovej rod. Kollárovej, ktorá žiada vypratanie plochy alebo odkúpenie pozemkov za trhovú cenu prostredníctvom advokátskej kancelárie Fogaš a Matulník.
 4. Správa kontrolórky obce
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2015. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Rozpočtové opatrenie 2/2015
 4. Použitie finančného daru od COOP Jednota vo výške 1000 €
 5. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o pohrebníctve
 6. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh rozpočtu na rok 2016
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2015 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.10.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.10.2015. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Riešenie prefinancovania účelovej dotácie z Poľnohospodárskej platobnej agentúry – Digitalizácia kamerového systému
 4. Rôzne
 5. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.10.2015 (.pdf)