Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o očakávanom čerpaní rozpočtu za 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
  4. Prerokovanie zámeru o vysporiadaní majetkových vzťahov pozemkov pod futbalovým ihriskom
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017 (.pdf)