Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa28.09.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2015. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Žiadosť o zmenu územného plánu obce
 4. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
 5. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015
 6. Informácia o čerpaní dotácií obce zo štátneho rozpočtu
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2015 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2015 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa kontrolórky obce, záverečný účet obce za rok 2014, audítorská správa k účtovnej závierke za rok 2014
 4. Návrh urbanistickej štúdie na IBV za cintorínom – lokalita Čalád
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2015 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2015 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2014
 4. Správa kontrolórky obce
 5. Členstvo v miestnej akčnej skupine Poniklec – Váh
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 7. Prerokovanie platu starostky obce
 8. Rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2015 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014 s programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh úpravy VZNO o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
 4. VZNO o zásobovaní pitnou vodou, VZNO o miestnych poplatkoch
 5. Návrh rozpočtu na rok 2015
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 4.12.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2014 s programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Voľba zástupcu starostu
 7. Diskusia
 8. Schválenie uznesenia

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2014 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.11.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.11.2014 s programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o činnosti obce za volebné obdobie 2010-2014
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.11.2014 (.pdf)