Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2018. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
  4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2017 audítorom
  5. Príprava organizačného zabezpečenia volieb do samosprávy obcí v roku 2018
  6. Rôzne
  7. Záver

Zápisnica zo zadadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2018 (.pdf)