Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2018. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolenej starostky obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostky obce a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 9. Zariadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 10. Návrh určenia platu starostu obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia a záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2018 (.pdf)