Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o činnosti kontrolórky obce za druhý polrok 2019
 4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti  za rok 2019
 5. VZN o ochrannom pásme cintorína 1/2020
 6. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2019
 7. Úprava rozpočtových položiek za 4. štvrťrok 2019
 8. Informácia o zámene a odpredaji obecných pozemkov na parcele č. 73/1
 9. Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2020 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Dodatok k VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunále odpady
 4. Schválenie zmluvy – účasť v projekte cezhraničnej spolupráce s Českou republikou s obcou Zbyslavice
 5. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
 6. Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na rok 2021, 2022
 7. Návrh plánu kontrolných činností na l. polrok 2020
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2019. Program:

 1.  Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh dokumentu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šalgočka – predkladá kontrolórka obce
 4. Návrh na účasť v projekte cezhraničnej spolupráce s Českou republikou
 5. Návrh na prefinancovanie investičného úveru z OTP Banky Prima Bankou  Slovensko
 6. Rozpočtové opatrenia – predkladá ekonómka obce
 7. Zmena spôsobu vývozu TKO a návrh VZNO o poplatkoch  za TKO na rok 2020
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2019 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2019. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
 4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2018 audítorskou spoločnosťou
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2019 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa kontrolórky obce – kontrolná činnosť za rok 2018
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2018
 5. Investičné zámery obce na rok 2019
 6. Informácia o výške poplatku za uloženie odpadu na rok 2019 – novela zákona
 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – predzáhradky Miroslav Kohýl
 8. Žiadosť o príspevky ZŠ s MŠ Zemianske Sady, Centrum voľného času Sereď, žiadosť o dotáciu TJ Poľnohospodár Šalgočka
 9. Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2018. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolenej starostky obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostky obce a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 9. Zariadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 10. Návrh určenia platu starostu obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia a záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2018 (.pdf)