Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa kontrolórky obce – kontrolná činnosť za rok 2018
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2018
 5. Investičné zámery obce na rok 2019
 6. Informácia o výške poplatku za uloženie odpadu na rok 2019 – novela zákona
 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – predzáhradky Miroslav Kohýl
 8. Žiadosť o príspevky ZŠ s MŠ Zemianske Sady, Centrum voľného času Sereď, žiadosť o dotáciu TJ Poľnohospodár Šalgočka
 9. Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2018. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolenej starostky obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostky obce a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 9. Zariadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 10. Návrh určenia platu starostu obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia a záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2018 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2018. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
 4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2017 audítorom
 5. Príprava organizačného zabezpečenia volieb do samosprávy obcí v roku 2018
 6. Rôzne
 7. Záver

Zápisnica zo zadadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2018 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2018. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2017
 4. Informácia o novele zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. apríla 2018“
 5. Informácia o priebehu stavebných prác investičnej akcie „Chodníky Šalgočka“ jej prefinancovania
 6. Informácia o podaných žiadostiach na dotácie pre rok 2018 zo štátneho rozpočtu a rozpočtu VUC
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2018 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o očakávanom čerpaní rozpočtu za 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 4. Prerokovanie zámeru o vysporiadaní majetkových vzťahov pozemkov pod futbalovým ihriskom
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2017
 4. Prerokovanie zámeru o zámene pozemkov s RaVOD Pata
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017 (.pdf)