Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa kontrolórky obce – kontrolná činnosť za rok 2018
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2018
  5. Investičné zámery obce na rok 2019
  6. Informácia o výške poplatku za uloženie odpadu na rok 2019 – novela zákona
  7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – predzáhradky Miroslav Kohýl
  8. Žiadosť o príspevky ZŠ s MŠ Zemianske Sady, Centrum voľného času Sereď, žiadosť o dotáciu TJ Poľnohospodár Šalgočka
  9. Rôzne
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019 (.pdf)