Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2018. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2017
  4. Informácia o novele zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. apríla 2018“
  5. Informácia o priebehu stavebných prác investičnej akcie „Chodníky Šalgočka“ jej prefinancovania
  6. Informácia o podaných žiadostiach na dotácie pre rok 2018 zo štátneho rozpočtu a rozpočtu VUC
  7. Rôzne
  8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2018 (.pdf)