Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2019. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
  4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2018 audítorskou spoločnosťou
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2019 (.pdf)