Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014 s programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh úpravy VZNO o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
 4. VZNO o zásobovaní pitnou vodou, VZNO o miestnych poplatkoch
 5. Návrh rozpočtu na rok 2015
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 4.12.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2014 s programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Voľba zástupcu starostu
 7. Diskusia
 8. Schválenie uznesenia

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2014 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.11.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.11.2014 s programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o činnosti obce za volebné obdobie 2010-2014
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.11.2014 (.pdf)

Zápisnica zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.08.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.08.2014 s programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola uznesenia
 3. Spracovanie Urbanistickej štúdie IBV Pri kríži
 4. Príprava výberového konania na výmenu kotla, radiátorov v KD Šalgočka a informácia o projekte zateplenia budovy KD
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.08.2014 (.pdf)

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.07.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.07.2014 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Záverečný účet, auditorská správa k účtovnej závierke za rok 2013, správa kontrolórky obce
 4. Organizačné zabezpečenie komunálnych volieb 2014
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Zápisnica 01.07.2014 (.pdf)

Zápisnica a uznenenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.03.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.03.2014 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2013
 4. Správa kontrolórky obce, plán činnosti kontrolórky obce na rok 2014
 5. Plat starostky obce a kontrolórky obce na rok 2014
 6. Rôzne – príprava obecných akcií, informácia o podaných žiadostiach o dotácie pre obec, inf. o ukončení ROEP
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica 27.03.2014 (.pdf)
Uznesenie 27.03.2014 (.pdf)