Veľkonočné sviatky 2024

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2024 Vám želá starostka obce Helena Mesárošová, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Šalgočka.

Veľkonočná výzdoba 2024 v Šalgočke

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – OK + SK spol. s r.o. – Výrobná hala

Navrhovateľ OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, podal dňa 4.12.2023 na Obecný úrad Šalgočka, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala, na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/89, kat. územie Šalgočka, (po zameraní geometrickým plánom číslo 36/2022, úradne overeným po číslom 1792/2022 dňa 13.12.2022, stavba „SO 01 Výrobná hala“, na pozemku parc. číslo 173/99, kat. územie Šalgočka.
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka, pod číslom 316/ÚPaSP 683/2022, zo dňa 28.10.2022, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.12.2022.

Obec Šalgočka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žia-dosti rozhodol takto: podľa 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu: „Výrobný areál“ stavebný objekt: SO 01 Výrobná hala na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/99, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – OK + SK – Výrobná hala – úplné znenie (.pdf)

Výzva na deratizáciu – jar 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia: vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 02.04.2024 do 10.05.2024.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 24. do 31. marca 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. do 31. marca 2024.

Čítať ďalej

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica OVK – 23.03.2024

Obec Šalgočka zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 23.03.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica okrskovej volebnej komisie – 23.03.2024 (.pdf)