Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2019. Program:

  1.  Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh dokumentu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šalgočka – predkladá kontrolórka obce
  4. Návrh na účasť v projekte cezhraničnej spolupráce s Českou republikou
  5. Návrh na prefinancovanie investičného úveru z OTP Banky Prima Bankou  Slovensko
  6. Rozpočtové opatrenia – predkladá ekonómka obce
  7. Zmena spôsobu vývozu TKO a návrh VZNO o poplatkoch  za TKO na rok 2020
  8. Rôzne
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2019 (.pdf)