Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Dodatok k VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunále odpady
  4. Schválenie zmluvy – účasť v projekte cezhraničnej spolupráce s Českou republikou s obcou Zbyslavice
  5. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
  6. Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na rok 2021, 2022
  7. Návrh plánu kontrolných činností na l. polrok 2020
  8. Rôzne
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019 (.pdf)