Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2020. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa o činnosti kontrolórky obce za druhý polrok 2019
  4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti  za rok 2019
  5. VZN o ochrannom pásme cintorína 1/2020
  6. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2019
  7. Úprava rozpočtových položiek za 4. štvrťrok 2019
  8. Informácia o zámene a odpredaji obecných pozemkov na parcele č. 73/1
  9. Rôzne
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2020 (.pdf)