Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.09.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Predloženie audítorskej správy a overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.07.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.07.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Technicko-organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
 4. Určenie volebného obvodu
 5. Určenie počtu volených poslancov do obecného zastupiteľstva
 6. Určenie úväzku starostu obce na nové volebné obdobie 2022 – 2026
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.07.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.05.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba hlavného kontrolóra obce 
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021
 5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
 6. Návrh kúpno-predajných zmlúv na parcelu 78/12 a parcelu 93/1, 121/1 a zámennej zmluvy s RF Group s. r. o, Bratislava
 7. Plán práce kontrolórky na druhý polrok 2022
 8. Rozpočtové opatrenia na rok 2022
 9.  Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.03.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Súhrnná správa kontrolnej činnosti za rok 2021
 4. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
 5. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavého kontrolóra obce
 6. Schválenie úveru pre obec
 7. Vyhlásenie zámeru na zámenu pozemku CKN 75/4 a 75/6 zastavaná plocha a odpredaj pozemkov CKN 778/12 ostatná plocha a 77/60 zastavaná plocha
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.12.2021. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na parcelu CKN 77/43
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2022
 5. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom do roku 2024
 6. Plán práce kontrolórky obce na prvý polrok 2022
 7. Rozpočtové opatrenie č. 6
 8. Riešenie chráneného územia park Lesík, prednesenie zámeru
 9. Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021 (.pdf)

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.10.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.10.2021. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Prefinancovanie zostatku úveru z OTP Banky cez Prima banku Slovensko, a.s.
 4. Žiadosť o odpredaj obecných pozemkov pán Spodniak
 5. Vyhlásenie zámeru na odpredaj obecného pozemku p. Mgr. Kramolišovej
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.10.2021 (.pdf)