Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.06.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.06.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Ponuka na pripojenie optickej internetovej siete
 4. Správa kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2022
 5. Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2022
 6. Návrh plánu činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2023
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. Žiadosť o Zmeny a doplnky územného plánu č. 4 lokalita Pri Kríži
 9. Informácia o technickom stave tribúny na futbalovom ihrisku
 10. Dodatok č. 1/2023 k VZN zo dňa 25. 3. 2004 o o určení školského obvodu – spádovej materskej školy pre obec Šalgočka.
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.06.2023 (.pdf)

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)

Výstraha – búrky – 21.06.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia búrky – stupeň 2, dňa 21.06.2023 od 14:25 do 22.06.2023 00:00 hod. Odporúčania pri búrkach v závislosti od stupňa intenzity:

1. stupeň – búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi <30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou <25m/s:

 1. vyhýbať sa pohybu po otvorenej krajine,
 2. vyhýbať sa pobytu pod samostatne stojacími stromami a zariadeniami

2. stupeň – silné búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi >30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >25m/s:

 1. nezdržiavať sa na voľných plochách,
 2. nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 3. zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 4. odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 5. zabezpečiť domáce zvieratá,
 6. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 7. nejazdiť po otvorených veterných plochách s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi
 8. vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie),
 9. nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 10. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň – mimoriadne silné búrky spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom > 40 mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >35 m/s:

 1. keď nemusíte, nevychádzať z domu,
 2. nepúšťať von deti,
 3. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 4. nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
 5. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
 6. zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Zrušenie hrobového miesta A – 216

Obecný úrad Šalgočka v zastúpení starostkou obce Helenou Mesárošovou na základe žiadosti pani Lenky Košmidrovej, bytom Na Vyhlídce 709/12, Horní Těrlicko, zo dňa 19.06.2023 týmto vydáva súhlas na zrušenie hrobového miesta na cintoríne v Šalgočke: Hrob č. A – 216, zosnulý: Štefan Szöcs

Farské oznamy od 19. do 25. júna 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. júna 2023.

Čítať ďalej

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Yurii Pizniak

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú doporučenú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 03.07.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Yurii Pizniak (.pdf)