Zrušenie hrobového miesta A – 216

Obecný úrad Šalgočka v zastúpení starostkou obce Helenou Mesárošovou na základe žiadosti pani Lenky Košmidrovej, bytom Na Vyhlídce 709/12, Horní Těrlicko, zo dňa 19.06.2023 týmto vydáva súhlas na zrušenie hrobového miesta na cintoríne v Šalgočke: Hrob č. A – 216, zosnulý: Štefan Szöcs