Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Informácia pre voliča

Obec Šalgočka zverejňuje informáciu pre voliča k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 30.09.2023.
Čítať ďalej

Farské oznamy od 12. do 18. júna 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 12. do 18. júna 2023.

Čítať ďalej

Výstraha – búrky – 09.06.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia búrky – stupeň 2, dňa 09.06.2023 od 8:35 do 18:00 hod. Odporúčania pri búrkach v závislosti od stupňa intenzity:

1. stupeň – búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi <30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou <25m/s:

 1. vyhýbať sa pohybu po otvorenej krajine,
 2. vyhýbať sa pobytu pod samostatne stojacími stromami a zariadeniami

2. stupeň – silné búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi >30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >25m/s:

 1. nezdržiavať sa na voľných plochách,
 2. nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 3. zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 4. odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 5. zabezpečiť domáce zvieratá,
 6. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 7. nejazdiť po otvorených veterných plochách s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi
 8. vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie),
 9. nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 10. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň – mimoriadne silné búrky spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom > 40 mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >35 m/s:

 1. keď nemusíte, nevychádzať z domu,
 2. nepúšťať von deti,
 3. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 4. nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
 5. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
 6. zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 15.06.2023

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2023 (vo štvrtok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Ponuka na pripojenie optickej internetovej siete
 4. Správa kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2022
 5. Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2022
 6. Návrh plánu činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2023.
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. Žiadosť o Zmeny a doplnky územného plánu č. 4 lokalita Pri Kríži 
 9. Informácia o technickom stave tribúny na futbalovom ihrisku
 10. Rôzne
 11. Záver

Zvýšené riziko vzniku požiaru počas žatevných prác – leto 2023

Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Územná organizácia Galanta upozorňuje občanov na zvýšené riziko vzniku požiaru počas obdobia žatevných prác, pozberovej úprave a uskladňovaní úrody. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, porušovaním zásad bezpečnej prevádzky zberovej techniky a pozberových zariadení, používaním poškodenej žatevnej techniky, pri hre detí so zápalkami v blízkosti stohov a strnísk.

Povinnosti občanov pri predchádzaní vzniku požiarov sú upravené v právnych predpisoch o ochrane pred požiarmi a zaväzujú  najmä:

 • nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • nezakladať oheň v prírode, v priestoroch kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty,
 • dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom a požiarne nebezpečnými látkami v čase zberu a skladovania úrody a v čase sucha,
 • dodržiavať predpísané vzdialenosti pri stohovaní sena, slamy a iných suchých rastlín Jedným z mnohých poznatkov je skutočnosť, že požiarnu bezpečnosť budú ovplyvňovať i súkromne hospodáriaci roľníci.

Vážení rodičia !            

Obraciame sa aj na vás, na rodičov maloletých detí, aby ste venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam najmä pri hre so zápalkami a inými zdrojmi zapálenia horľavých látok. Veď malí výmyseľníci neraz konajú tak, že ohrozujú seba a svojich kamarátov. Tomuto v mnohých prípadoch môžete zabrániť aj vy rodičia.

Podľa štatistiky požiarovosti, aj deti spôsobujú požiare v období letných prázdnin, kedy je zvýšené nebezpečenstvo požiarov na suchých porastoch a obilninách.

Odporúčame najmä:

 • Zvýšiť pozornosť na nedovolenú manipuláciu detí so zápalkami, fajčeniu a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek.
 • Upriamiť pozornosť na uskladnenie zápaliek, nepoverovať  maloleté deti ich  nákupom.
 • Maloleté deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby. Dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, precenenie jeho samostatnosti býva často príčinou tragédií.

Farské oznamy od 05. do 11. júna 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. júna 2023.

Čítať ďalej