Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.06.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.06.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Ponuka na pripojenie optickej internetovej siete
 4. Správa kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2022
 5. Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2022
 6. Návrh plánu činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2023
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. Žiadosť o Zmeny a doplnky územného plánu č. 4 lokalita Pri Kríži
 9. Informácia o technickom stave tribúny na futbalovom ihrisku
 10. Dodatok č. 1/2023 k VZN zo dňa 25. 3. 2004 o o určení školského obvodu – spádovej materskej školy pre obec Šalgočka.
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.06.2023 (.pdf)